Offentlig bekendtgørelse af endelig lokalplan 252 for Brøndbyvester Skole, Tornehøj og kommuneplantillæg nr. 6

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. april 2021 vedtaget lokalplan 252 og kommuneplantillæg 6, endeligt.

Planerne kan ses her: Lokalplan 252 og Kommuneplantillæg nr. 6

Lokalplanen og kommuneplantillægget er gældende fra den 19. april 2021.

Lokalplanens indhold

Udbygningen af Kirkebjerg og den generelle udvikling i Brøndby Kommune medfører øget elevtilgang til Brøndbyvester Skoles, hvilket nødvendiggør en udbygning af afdelingen ved Tornehøj. Lokalplan 252 giver mulighed at udvide Brøndbyvester Skole inden for den nuværende matrikel, samt at opføre nye bygninger på et nærliggende grønt areal og der, hvor Gildhøjgård og Tjørnehøjgård ligger i dag. Gårdenes status som bevaringsværdige ophæves derfor også med lokalplanen. 

For at sikre, at de karakteristiske, oprindelige træk i Brøndbyvester Landsby bevares, er der i lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle nye bygninger, der opføres i stedet for Gildhøjgård og Tjørnehøjgård, skal opføres i de samme dimensioner, udtryk og placering som i dag. Bestemmelserne er udfærdiget i samarbejde med Forstadsmuseet.

Det fremgår derudover af lokalplan 252, at de omfattede områder kan anvendes til offentlige formål, såsom skole, uddannelsesformål, daginstitutioner, fritids- og idrætsaktiviteter samt kulturelle formål og foreningsaktiviteter.

Høring og borgermøde

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været sendt i offentlig høring i 8 uger. Der har endvidere været afholdt digitalt borgermøde over Facebook den 21. januar 2021 med op mod 100 deltagere.

Der er kommet 8 høringssvar. Kommentarerne fra høringen og borgermødet har primært omhandlet spørgsmålet om nedrivning af de to bevaringsværdige gårde, og placering af nyt byggeri.

Ændringer i planen

Høringssvarene har givet anledning til, at den maksimale byggehøjde på den del af skolens byg-gefelt (byggefelt 6), der ligger uden for kirkebyggelinjen, er nedsat fra 15 til 10 meter.  Høringssvarene har derudover ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Du klager gennem Klageportalen, som du finder på Borger.dk  og Virk.dk. Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 04. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune