Budgetforlig til et Brøndby i udvikling

Det er atter en enig kommunalbestyrelse, der samlet står bag budgetforliget for Brøndby Kommune for 2022-2025.

Samtlige partier står bag Brøndby Kommunes budget 2022-2025, der betyder store investeringer i at fremtidssikre et Brøndby i rivende udvikling og med et voksende befolkningstal.

Den seneste befolkningsfremskrivning viser, at der i 2025 vil være godt 3.000 flere borgere end i 2021 svarende til en befolkningsvækst på 8 pct. Det sætter krav til, at velfærden og de fysiske rammer følger med og det kan man se i budgetforliget.

Brøndbys kommunalbestyrelse er blevet enige om et budget, hvor der investeres i anlæg for 140 mio. Det indbefatter bl.a., at der bruges 51,5 mio. kr. til at udbygge Brøndbyvester Skole og til at bygge nye dagtilbudspladser for at skabe plads til de mange nye børn i byen.

Også sport og bevægelse er prioriteret i det nye budget. I 2022 er der afsat 13 mio. kr. til at afslutte byggeriet af BIF’s nye klubhus og der reserveres mere end 12 mio. kr. til en tiltrængt renovering af svømmehallen på Nørregård. Og for at lette udsatte børn og unges vej ind i organiseret idræt er der også afsat midler til et såkaldt fritidspas.

En af de største stigninger i udgifterne sker inden for det specialiserede socialområde for voksne, hvor budgettet fra 2021 til 2022 stiger med godt 14 mio. svarende til en stigning på 6,4 pct. Man har set lignende stigninger i udgifter i mange andre kommuner de seneste år.

Politikerne har valgt at styrke sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde ved at afsætte midler til flere sagsbehandlere på både børne- og voksenområdet. Man er også blevet enige om økonomisk at prioritere at oprette en borgerrådgiverfunktion.

Også børneområdet er blevet tilgodeset i Brøndbys budgetforlig. Pædagogernes løn bliver løftet i Brøndby, så de kommer på niveau med øvrige omegnskommuner og der er afsat midler til et fagligt løft på folkeskolerne.

Den grønne omstilling spiller en stor rolle i Brøndbys strategi frem mod 2030 og det kan man bl.a. se i budgettet ved, at der er er afsat 1 mio. kr. ekstra i hvert af årene 2022-2024 til at skabe mere vild natur i kommunen.

Budgetforliget indebærer samlet set, at budgettet er i balance og følger den økonomiske politik. Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skatteprocenter.

Borgmester Kent Max Magelund, Socialdemokratiet

Vi er igen som en enig kommunalbestyrelse kommet i mål med et godt budget, der sikrer velfærden i Brøndby.

Brøndby er i rivende udvikling og det kan man også se i budgettet, hvor bl.a. udviklingen af fremtidens Brøndby Strand fylder. Og for at imødekomme det stigende antal nye borgere, der flytter til Brøndby, har vi afsat midler til udbygning af skoler og dagtilbud.

Vi har også fokus på sundhed og bevægelse og bruger bl.a. penge på at renovere Nørregårds svømmehal og på en ordning, der skal give flere børn og unge et aktivt fritidsliv.

Vi sikrer et fortsat højt serviceniveau for vores ældre og vi styrker hverdagsrehabiliteringen i hjemmeplejen.

Børneområdet er også prioriteret i budgettet, hvor pædagogernes løn hæves og der er afsat midler til et fagligt løft på vores folkeskoler.

Den grønne omstilling er selvfølgelig prioriteret og over de næste år bruger vi flere millioner kroner på fx at gøre naturen mere vild i Brøndby Kommune.

Tom Bech Fredriksen, Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er med i budgettet, fordi vi har fået mange af vores mærkesager prioriteret. I det oprindelige budget var der besparelser på de ældre på ca. 2,1 millioner. Disse er nu fjernet og der er kommet mange nye tiltag med Dansk Folkepartis vinkel.

Det er vigtigt, at man føler sig tryg i kommunen, derfor har vi prioriteret en SSP-medarbejder mere og en ensomhedskonsulent, som kan besøge de ældre, som føler sig ensomme. For at styrke hjemmeplejen er der afsat 1,4 millioner til styrkelse af hverdagsrehabiliteringen. Miljøet får også en indsprøjtning.

Da vi mener, at fraværet blandt kommunens ansatte ligger i den høje ende, skal der laves en trivselsundersøgelse i 2022 for at få klarlagt årsagen. Bygning af et nyt ældrecenter er udskudt til 2023, det er ikke med Dansk Folkepartis velvilje, men det er ikke muligt før pga. anlægsrammens størrelse. Det samlede budget har gode takter og derfor er Dansk Folkeparti med.

Jan Lundquist, Venstre

Venstre er igen i år med i budgettet med nogle fine aftryk. Vi er meget tilfredse med, at der igen afsættes flere penge til velfærdsteknologi og telemedicin, og at vi sammen har kunnet finde 14 mio. ekstra til det specialiserede socialområde for voksne.

Vi ser frem til igangsættelsen af skoleudvidelsen i Brøndbyvester og nye dagtilbudspladser. En borgerrådgivningsfunktion skal sikre alle borgere en ensartet behandling uanset ståsted i livet.

Der er blevet plads i budgettet til genopretning af legepladser i kommunen og der er også afsat ekstra midler til at gøre Brøndbys natur lidt vildere. Det glæder os, at der er enighed om at følge op på Ungerapporten – at der fortsat holdes fokus på unges uddannelse; en sag, Venstre har kæmpet for siden 2013.

Lidt salt i såret er, at vi har måttet udskyde starten af det nye ældrecenter i Vesterled, men ellers et budget der tilgodeser de fleste i kommunen og samtidig afspejler målsætningerne i Brøndby 2030.

Vagn Kjær-Hansen, SF

SF er rigtig glade for et godt Brøndby-budget. Vores klimaindsats er nødvendig. Vi tager ansvar og arbejder for en bæredygtig verden. Det ønsker mange borgere i Brøndby. Naturen er også vigtig at få rettet op på, og her hjælper en million ekstra hvert år på, at vi kommer hurtigt i gang.

Igen i år slipper vi for mange af de ubehagelige besparelsesforslag, og der er råd til at bygge nyt flere steder. Tak til alle partier for et godt samarbejde.

Vi får en borgerrådgiver, og i flere forvaltninger øger vi kvaliteten i sagsbehandlingen ved at sagsbehandlerne ikke skal have så mange sager og har bedre tid til borgerne. Det startede vi på forrige år, og SF ser gerne, at vi går videre ad den vej.

Det samme gælder lavere hastigheder på vores veje. Her er vi enige om at sænke farten flere steder til gavn for sikkerheden og mindre støj. I SF ønsker vi nemlig en by, som er rar at bo og leve i.

Steen Andersen, Enhedslisten

Enhedslisten er medejer af det indgåede budgetforlig. Det er vi primært, fordi budgettet er et resultat af en samarbejdende kommunalbestyrelse, som gennem et utal af temamøder og ikke mindst et §17 udvalg, har set nærmere på substansen i de udfordringer, en kommunalbestyrelse skal kunne løse.

Enhedslisten ville gerne gå længere i forhold til flere af temaerne, men det kræver et folketing og en regering, der vil lytte og give kommunerne større forvaltningsret over økonomien. Og her er der desværre lang vej endnu.

Alle partier står bag Brøndby Kommunes budgetforlig. Fra venstre: Said Mo El Idrissi, Radikale Venstre, Tom Bech Fredriksen, DF, Jan Lundquist, Venstre, Kent Magelund, Socialdemokratiet, Vagn Kjær-Hansen, SF og Steen Andersen, Enhedslisten

Budgetforlig 2022-2025 - Brøndby i udvikling

Samlet investeringsoversigt 2022

Prioriteringer - budgetkatalog 2022-2025

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 17. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune