Endelig vedtagelse af lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 for Horsedammen 45

Brøndbys kommunalbestyrelse har på sit møde d. 9 marts 2022 vedtaget kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 151 for Horsedammen 45 endeligt. Du kan læse mere om lokalplanen og kommuneplantillægget her.

Lokalplanens og kommuneplantillæggets indhold

Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse med fælleshus og fælles udendørs opholdsarealer. Brøndby Kommune, har tidligere ejet grunden, og sideløbende med lokalplansarbejdet er der blevet forhandlet med Brøndby Boligselskab, som har købt grunden og ønsker at opføre et nyt bofællesskab i form af almene seniorboliger.

 

Du kan læse lokalplan 151 her: https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=219

 

Du kan læse kommuneplantillæg nr. 8 her: https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/21712

 

Derudover kan man finde lokalplan og kommuneplantillæg på kommunens hjemmeside www.brondby.dk

 

På hjemmesiden kan man også finde referatet af kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Tilknyttet referatet er en oversigt med alle indkomne kommentarer, en supplerende trafikanalyse samt behandling og kommentering af indkomne kommentarer.

 

Link til referat af kommunalbestyrelsens behandling:

https://dagsordener.brondby.dk/vis?id=3abadefc-fc09-4220-b24e-2ebbab9daaba

 

Resultat af den offentlige høring

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra 18. oktober 2021 til 13. december 2021. Der har været afholdt fysisk borgermøde den 29. oktober 2021 på Brøndby Rådhus. Mødet blev også streamet på Facebook.

 

Kommentarerne fra høringen og borgermødet har særligt drejet sig om parkeringsforholdene i området. Flere borgere har i den forbindelse udtrykt en bekymring for, at en ny boligbebyggelse ville kunne komme til at forværre den nuværende parkeringssituation. Der er blevet udtrykt utilfredshed med parkeringssituationen i området i dag, og det er blevet fremført, at der ofte er biler, som parkerer på Horsedammen og Grønne-dammen. Derudover er der blevet spurgt ind til højden på den nye bebyggelse, og hvorvidt denne vil kunne forårsage indbliks- og skyggegener hos naboerne. Som følge af høringen er der lavet mindre ændringer i lokalplanen, som vedrører uddybninger og præciseringer.

 

Endelige retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter Planloven

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan det ske til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have givet lokalplanen et andet indhold.

 

Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Hvis du vil indbringe afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 02. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune