Syv partier bag Brøndbys budget for 2024

Selvom der skal spares, er det lykkedes at lande et budget, der opretholder et højt serviceniveau og som blandt andet tilfører flere midler til socialområdet, udvikling af ældreområdet, prioritering af tidlige indsatser for børn og unge og et fortsat fokus på den grønne omstilling.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige står bag budgetaftalen for Brøndby Kommune for 2024.

Det er en aftale, der sikrer et budget i balance, og hvor der både tages hånd om velfærden på kort sigt, men hvor der også prioriteres langsigtet. Der er således truffet aftale om en otteårig anlægsplan. Det betyder, at der bliver plads til at gennemføre byudvikling i Brøndby Strand og til en fortsat udvikling af Brøndby i en tid, hvor flere borgere ønsker at flytte til kommunen.

I budgettet er der lagt op til effektiviseringer og besparelser, fx på administrationen. Men der har også været plads til at gennemføre en række investeringer, som sikrer en udbygning af velfærden fx ekstra midler til udvikling af ældreområdet, tidlige indsatser for børn og unge, Investeringer på socialområdet et fortsat fokus på den grønne omstilling – og på at skabe plads til de mange nye borgere, som flytter til kommunen. Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skattesatser.

Udvikling af ældreområdet

Med budgetforliget fastholdes et højt niveau på ældreområdet, samtidig med at området udvikles. Vi udbyder nu en grund til et privat friplejehjem i Vesterled, da det ikke har været muligt at bygge et kommunalt ældrecenter inden for anlægsrammen. Samtidig skal medarbejdere på ældrecentre kompetenceudvikles, så der kan tages hånd om de mange borgere med demens. Forligsparterne ønsker også at styrke indsatsen for, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Samtidig afsættes der midler til at udvide daghjemmet i Æblehaven med ca. 25 pladser og betalt transport til daghjemmet for de ældre, som har behov for det.

Prioritering af tidlige indsatser for børn og unge

Tidlige indsatser er vigtige for at forebygge sociale problemer og sikre, at de unge får en uddannelse. I budgettet afsættes der ca. 6 mio. kr. til tre nye indsatser. Kapaciteten øges i PPR til at yde vejledning til forældre, skoler og dagtilbud, og der afsættes midler til at styrke bevægelsesindsatsen i specialtilbuddene. Skolerne får ressourcer til flere tilbud fx støttetimer, ligesom der afsættes flere midler til det fortsatte arbejdet med kvalitetsudvikling af folkeskolerne. Herudover indgås en aftale med Headspace, som er et rådgivningstilbud til børn og unge, hvor de kan få en samtale om fx ensomhed, selvværd og mobning.

Investeringer på socialområdet

Med budgetforliget prioriteres en udvidelse af aflastningsinstitutionen Weekendkolonien på Gillesager og der afsættes midler til to ekstra sagsbehandlere til specialrådgivningen på voksenområdet. Med budgetaftalen har partierne også aftalt at gennemføre et toårigt forsøg med borgerstyrede budgetter for op til 10 borgere. Her får aktivitetsparate borgere over 30 år og med sociale udfordringer op til 50.000 kr., som fx kan gå til uddannelsesgebyr eller opstart af selvstændig virksomhed.

Fortsat fokus på den grønne omstilling

Der er fortsat fokus på arbejdet med at gøre Brøndby til en grønnere og mere klimavenlig kommune. Med dette års budget afsættes der midler til, at kommunens biler skal overgå til elbiler. Der afsættes også ressourcer til, at de kommunale køkkener kan omstille deres produktion til økologi. Endelig afsættes der i budgettet økonomi til rådgiverydelser til arbejdet med kystbeskyttelse.

Udtalelser fra forligspartierne

Kent Magelund, borgmester, Socialdemokratiet (A)

Selvom der skal spares, er jeg tilfreds med, at vi er kommet i mål med et budget, der både fastholder et højt serviceniveau og skaber plads til vores mange nye borgere.

Sammen med de øvrige forligspartier har vi gennemført en række vigtige investeringer og prioriteringer, så vi både tager hånd om velfærden på kort sigt, men hvor vi også sikrer udviklingen af Brøndby på den lange bane. Derfor sender jeg en stor tak til de seks øvrige partier, som har villet tage dette ansvar, og står bag forliget.

Fatih Baran, Enhedslisten (Ø)

Årets budgetkatalog lagde an til helt uacceptable besparelser. En direkte konsekvens af Regeringens restriktive og urimelige politik på den kommunale økonomi.

Høringssvar fra medarbejdere og borgere har derfor været særdeles vigtige for Enhedslistens bestræbelser på at minimere skaderne mest muligt, og samtidigt understøtte intentionerne i Brøndbys vedtagne politiske visioner i 2030 planen. I de kommende år vil den balance ikke være mulig, med mindre borgerne vælger et andet og mere visionært regeringsgrundlag. 

Kurt Damsted, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Samarbejde med indflydelse er vigtigt for Venstre. Et budget i balance med udvikling af både velfærden og ekstra midler til ældreområdet samt prioritering af tidlige indsatser for vore børn og vore unge samt forbedringer af vore skoler har vejet tungt i vore forhandlinger.

Det samme har investeringer på socialområdet og den fortsatte fokus på den grønne opstilling ligeså. 

Effektivisering og besparelser på administrationen har også været vigtige elementer, så alt i alt er vi i Venstre tilfredse med resultatet af forhandlingerne, og det fortsatte samarbejde.

Vagn Kjær Hansen, Socialistisk Folkeparti (F)

Vi startede med en lang liste med besparelser og har nu fået barberet mange af dem væk. Det er vi i SF rigtig glade for, også selv om vi ikke helt undgår at ramme nogen. En del af besparelserne er omlægninger, hvor vi prøver at få en højere kvalitet og samtidig spare penge. Det håber jeg lykkes.

Vi har ikke anlægsmidler nok til alle vores ambitioner om udvikling og grøn omstilling, og vi ser i SF frem til at friplejehjemmet i Vesterled bliver en succes. Vi havde gerne set, at kommunen selv opførte det nye ældrecenter, men støtter den nye plan.

Tom Bech Fredriksen, Dansk Folkeparti (O)

Det er altid sundt at se på hvilke tilbud til borgerne, der eventuelt kan reduceres, fjernes eller forbedres. Det er det, vi i Brøndby Kommune gør en gang om året, for at skabe bedre økonomi til nye tilbud.

I budgettet for 2024 er der reduceret for ca. 13 millioner kroner og udvidet for 24 millioner, og skabt nye tilbud. Den største enkeltstående udvidelse er 6 millioner kroner til lønkompensation for regeringens afskaffelse af Store Bededag, som vi i Brøndby nu kommer til at betale for. Ellers ville det have betydet, at der skulle have været fyret 9 til 12 gode medarbejdere i vores kommune.

Dansk Folkeparti er med i forliget, fordi budgettet hviler på sund fornuft, og fordi Dansk Folkepartis mærkesager er blevet prioriteret.

Dansk Folkeparti ville ikke være med til at fjerne de ældres klippekortordning samt til at forringe den årlige hovedrengøring hos vores ældste og svageste borgere. Vil ville heller ikke være med til at hæve klassekvotienten i folkeskolen, hvilket vi fik forhindret.

Alt i alt et godt budget og en god proces i forhandlingerne, hvor vi kan se Dansk Folkepartis tydelige fingeraftryk.

Elif Demir Gökce, Kristendemokraterne (K)

Vi er gået med ind i et fornuftigt budgetforlig. Det var afgørende med nye investeringer og prioriteringer samt besparelser. Herunder har det særligt været vigtigt for os i KD, at få øremærket midler til Børne- og Ungeområdet, hvor vi bl.a. har sikret midler til bevægelse på specialiserede område. Det er stort set også lykkedes at holde det pressede skoleområde fri for besparelser. I budgettet kan man bl.a. se vores fokus på både børn, skole, ældre, Fremtidens Brøndby Strand og klima. 

Det har været en berigende proces at få input til og overvejelser om budgettet fra borgere, interesseorganisationer og ikke mindst vores kommunale medarbejdere. Vi takker alle for samarbejdet. 

Allan Orland, Nye Borgerlige (D)

Jeg ønsker, at pengene skal følge borgerne og at der skal være mindre kommunal styring. Jeg er derfor yderst tilfreds med, at det nye ældrecenter i Vesterled bliver et privat drevet friplejehjem.

Jeg håber, at kommunen på sigt også vil tilbyde private daginstitutioner, så borgerne får flere valg end i dag, det er noget, jeg vil arbejde politisk på bliver muligt.

Det er en god beslutning, at der afsættes midler til at udvide det eksisterende daghjem-Æblehaven, så der fremover vil være 45-50 pladser, vi skal kunne tilbyde gode forhold til dem der har brug for det.

At flere børn skal lykkedes i skolen er en hjertesag for mig, en tidlig indsats giver resultater. Der er budgetteret med at etablere flere tilbud i form af fleks støttetimer. Hvis det stod til mig, skulle der investeres endnu mere i vores børn og kommunens skoler.

Reduktion af administration i kommunen er et lille skridt i den rigtige retning, jeg så gerne betydeligt større besparelser, og det forventer jeg i fremtiden. Borgernes penge skal ikke bruges på administration, men på borgernære indsatser.

Det er meget vigtigt for mig, at skatten på sigt bliver sat ned, så hver enkelt får større rådighed over egne penge. I denne aftale har vi aftalt at holde skattesatserne på nuværende niveau, hvilket jeg støtter op omkring, men jeg vil fortsat arbejde på, at skatten bliver sat ned over tid.

Brøndby er en kommune med et stort udviklingspotentiale, jeg vil gøre mit for, at vi udvikler os til glæde for alle borgere i kommunen - dette budgetforlig er et lille skridt i den rigtige retning.

 

 

Foto fra venstre: Tom Bech Fredriksen, Dansk Folkeparti (O), Vagn Kjær-Hansen, Socialistisk Folkeparti (F), Allan Orland, Nye Borgerlige (D), Elif Demir Gökce, Kristendemokraterne (K), Kent Max Magelund, Socialdemokratiet (A), Fatih Baran, Enhedslisten (Ø), Kurt Damsted, Venstre (V)

Se tallene og aftalen bag budgetforliget

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 14. september 2023
Skrevet af Brøndby Kommune