Sagsbehandlingsfrister

Når du skriver et brev til Brøndby Kommune, er udgangspunktet, at vi besvarer brevet hurtigst muligt – og inden 10 dage. Der er dog nogle forhold, som kan få betydning for, hvor hurtigt du kan forvente svar.

Sagsbehandlingstiden afhænger f.eks. af hvilken slags oplysninger, vi har brug for at indhente, hvor mange gange oplysninger i sagen, skal sendes i høring hos dig, og i udbetalingssager, hvornår på måneden ansøgningen er indkommet. 

Nedenstående sagsbehandlingsfrister på det sociale område finder tilsvarende anvendelse for sager, der er hjemvist til behandling i kommunen af Ankestyrelsen. For samtlige frister gælder det, at det er udtryk for den generelle sagsbehandlingstid. Der vil være sager, som i betydeligt omfang fraviger dette udgangspunkt, særligt hvis kommunen skal indhente oplysninger fra anden instans. Såfremt sagsbehandlingstiden overskrides, vil borgeren få særskilt besked.

Nedenfor kan du se en oversigt over hvor lang tid, der går fra Brøndby Kommune har modtaget din ansøgning, til der skal være truffet afgørelse i sagen. Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil du få skriftlig besked om det, og om hvornår du så kan forvente at få en afgørelse.  

Frister

Aktindsigt

Henvendelser om aktindsigt: Snarest og inden 7 arbejdsdage

Adresseforespørgsel

Selvbetjeningsløsning via Borger.dk

Ved sagsbehandling: indenfor 2 uger

Adresseændring

Selvbetjeningsløsning via Borger.dk

Ved sagsbehandling: indenfor 2 uger

Affald - borgere

Anvisning af affald: 2 dage – max. 2 uger

Henvendelse vedrørende manglende afhentning af affald: 1 - 5 arbejdsdage

Affald - erhverv

Henvendelser om byggeaffald: Indenfor 1 døgn – max. 5 arbejdsdage

Anvisning af affald: 2 dage – max. 2 uger

Anvisning af bygge- og anlægsaffald: 2 - 5 arbejdsdage

Asbestanvisning: 2 - 5 arbejdsdage

Import/eksport af affald: 2 - 5 arbejdsdage

Arrangementer og overnatninger

Ansøgning om tilladelse til arrangementer på kommunale arealer: 4 uger

Ansøgning om tilladelse til arrangementer i skoven: 10 arbejdsdage

Midlertidig tilladelse til forsamlingslokaler: 14 arbejdsdage

Beskæftigelsesforanstaltninger

Afgørelse om beskæftigelsestilbud: 1 dag til 4 uger

Fleksjob: 3 måneder

Løntilskud: 1 - 2 uger

Jobrotation: 1 uge

Revalidering: 3 måneder

Revalidering – relaterede udgifter: 4 uger

Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber mv.: 4 uger

Sygedagpenge: 2 uger

Voksenlærlinge: 1 - 4 uger

Seniorjob: 8 uger

Personlig assistentordning: 8 uger

Førtidspension: 3 måneder

Rehabiliteringsteam: 8 uger

§ 56: 6 uger

Boligstøtte

Ansøgning om lån til boligindskud: 10 arbejdsdage

Botilbud

Botilbud efter servicelovens §§ 107/108: 12 uger

Bygge- og byplantilladelser

Byggetilladelser: 40 dage for mindre kompliceret byggeri, 50-60 dage for mere kompliceret byggeri

Lovliggørelsessager: Ingen tidsfrist

Olietanksager, ændringer af installationer mv.:

6000 liter eller derover: 4 uger
Under 6000 liter: 2 uger

Henvendelser vedr. ændring i BBR: 2 uger

Plansager: 8 uger
VVM screening (Vurderinger af virkninger for miljøet): 8 uger

Varmeforsyningssager: 8 uger

Børn og unge

Ansøgning om foranstaltninger til børn og unge med særlige behov:  Indenfor 4 måneder

Merudgiftsydelser på børnehandicapområdet: Indenfor 3 måneder

Tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet: Indenfor 3 måneder

Dagtilbud til børn

Ansøgning om plads – bekræftelse: Digital kvittering fremsendes uden ventetid

Økonomisk fripladstilskud: 10 arbejdsdage

Tilskud til privat pasning: 30 arbejdsdage

Tilskud til brug for dagtilbud i en anden kommune: 10 arbejdsdage

Tilskud til brug for privatinstitution: 10 arbejdsdage. Bemærk at der kan være ventetid på bevillingens start på op til 3 måneder, da pasningsgarantien også gælder her.

Ansøgning om at oprette og drive et privat dagtilbud: Ansøger indbetaler depositum for ansøgning om godkendelse på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. Sagsbehandlingstiden er ca. 3 måneder fra modtagelse af fuldt oplyst ansøgning i henhold til kravspecifikationen.

Dagtilbud til voksne

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse - servicelovens §§ 103/104: 4 uger

Delpension

Udbetaling af delpension efter ansøgning: 2 uger

Ejendomsskat - borger

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage fra modtagelse

Opgørelse over forbrugsafgifter, ejendomsskat mv.: 1 uge

Enkeltydelser

Enkeltydelser efter lov om aktiv social politik §§ 81, 83, og 85: 3 uger

Enkeltydelser efter lov om aktiv social politik § 82: 4 uger

Folkeregister

Selvbetjening via Borger.dk

Ved sagsbehandling: indenfor 2 uger

Førtidspension

Førtidspension: 3 måneder

Førtidspension – løntilskud til førtidspensionister: 4 uger

Grundejerforeninger

Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer for grundejerforeninger: 2 uger

Gæld til Kommunen

Ansøgning om betalingsaftale ved gæld til kommunen: 2 uger

Handicap

Støttetiltag til personer med handicap i erhverv: 4 uger

Hjemmevejledning

Afgørelse om hjemmevejledning efter servicelovens § 85: 8 uger

Indsigtsret

Indsigtsret: 8 uger

Invalideparkeringsplads

Ansøgning om invalideparkeringsplads: 8 uger

Jord - borger

Anvisning af jordflytning: 1 uge

Jord - erhverv

Jordflytning: 1 uge

Ansøgning om § 8 tilladelse: 4 uger

Ansøgning om § 19 tilladelse: 4 uger

A-boringer: 4 uger

B-boringer: 14 dages frist for indsigelser.

Jordvarmeanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg: 4 uger

Kontanthjælp

Kontanthjælp: 2 uger

Ledninger

Forespørgsel om ledningsoplysninger: Selvbetjeningsløsning via LER (Ledningsejerregisteret)

Ledsagerordning

Afgørelse om ledsagerordning efter servicelovens § 97: 4 uger

Magtanvendelse

Skriftlig underretning til borger om magtanvendelse efter servicelovens § 126: 3 uger

Merudgifter

Afgørelse om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100: 12 uger

Miljøtilsyn - virksomheder

Ansøgning om miljøgodkendelse eller tillæg til miljøgodkendelse: 12 uger

Ansøgning om byggeri inden miljøgodkendelse: 2 uger

Klager: Øjeblikkelig respons (max. 14 dage)

Ønsker om tilsyn (virksomheds- eller affaldstilsyn): 2 uger

Tilbagemelding fra miljøtilsyn: 2 uger

Kommentering af grønne regnskaber: 4 uger

Misbrugsbehandling

Afgørelse om misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141 (stof- og alkoholbehandling): 2 uger

Nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand: 4 uger

Pas

Selvbetjening via Borger.dk

Læs mere om bestilling af pas

Pasningsorlov

Ansøgning om pasningsorlov § 118: 2 uger

Personlig hjælperordning

Ansøgning om personlig hjælperordning efter servicelovens § 96: 12 uger

Ansøgning om personlig hjælperordning efter servicelovens § 95: 12 uger

Personligt tillæg – for pensionister

Helbredstillæg: 3 uger

Helbredskort: 2 uger

Helbredstillæg til tandbehandling, briller og fodbehandling: 3 uger

Indsigtsret

Indsigtsret: Op til 4 uger

Revalidering

Revalidering: 3 måneder

Revalidering – relaterede udgifter: 4 uger

Serviceydelser

Forespørgsel om rundvisning på vandværk eller genbrugsstation: 1 uge

Specialundervisning for voksne

Afgørelse om specialundervisning: 2 uger

Sundhedskort

Selvbetjening via Borger.dk

Ved sagsbehandling: indenfor 2 uger

Læs mere om nyt sundhedskort

Udbud og Indkøb

Skriftlige henvendelser: 1 dag – max. 5 dage

Vand og spildevand

Ansøgning om tilslutningstilladelse (Kvalitetskrav til spildevand ved tilsyn): 6 uger

Tilslutningsbidrag (for tilslutning til kloaksystem): Henvendelse til HOFOR

Ansøgning om tilladelse til nedsivning: 4 - 6 uger

Ansøgning om udledningstilladelse: 6 uger

Vej

Forespørgsler: 2 uger

Vejmyndighedssager: 8 uger

Henvendelse vedrørende kollektiv trafik: 8 uger

Visitation til hjælpemidler

Anmodning om ydelser leveret af kommunikationscentre i Region Hovedstaden: 2 uger

Hjælpemidler – kropsbårne som f.eks. ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, brystproteser o. lign. Sager, der ikke kræver lægeudtalelse, afgøres inden: 2 uger

Hjælpemidler - tekniske som f.eks. kørestol, stok, rollator, og forbrugsgoder samt mindre boligændringer. I komplekse (ofte tværgående) sager orienteres borgeren løbende om forventet sagsbehandlingstid: 2 uger

Invalidebiler: 6 måneder

Visitation til ældrebolig, plejebolig og beskyttet bolig

Ansøgning til ældrebolig, plejebolig, og beskyttet bolig: 2 uger

Visitation til hjemmehjælp, personlig/praktisk hjælp

Hjemmehjælp - personlig pleje: Kan afgøres akut samme dag

Hjemmehjælp - praktisk bistand: 2 uger

Hjemmehjælp - indkøb: Kan afgøres akut samme dag

Almindelige ansøgninger til indkøb: 2 uger

Madordning: 2 uger, ved akut behov kan det afgøres samme dag

Aflastningsophold: 3 dage fra modtagelse til afgørelse

Hospitalsbesøg – der reageres samme dag henvendelse modtages: 3 dage

Visitation til genoptræning

Genoptræning - Sundhedslov

Når træningsstedet har modtaget genoptræningsplanen, vil borgeren blive kontaktet telefonisk og evt. skriftligt inden for 4 kalenderdage. Borgeren skal have tilbudt opstart af genoptræning inden for 7 kalenderdage.


Genoptræning – Servicelov

Træning påbegyndes efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen.

Prioriteringen af ventelisten er behovsbestemt. Visitationsbesøg inden for max. 10 hverdage. Borgeren skal have tilbudt opstart af genoptræning inden for 15 hverdage.

Vedligeholdende træning – Servicelov

Prioritering af ventelisten er behovsbestemt.
Visitationsbesøg inden for max. 10 hverdage.
Borgeren skal have tilbudt opstart af træningen inden for 30 hverdage.

Sidst opdateret den 14. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune