Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2019

Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2019 i nu i offentlig høring fra den 19. maj til den 14. juli 2021

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 12. maj 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg til Spildevandsplan 2019 i 8 ugers offentlig høring og har desuden vedtaget, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Baggrund og indhold

HOFOR arbejder på at indgå frivillige aftaler med grundejere i Kirkebjerg omkring placering af forsyningsledninger. Hvis det ikke lykkes i alle tilfælde, har kommunalbestyrelsen besluttet, at Brøndby Kommune er indstillet på at gennemføre ekspropriation af arealer og rettigheder, så HOFOR kan anlægge ledninger på private grunde. For at Brøndby Kommune kan gennemføre ekspropriation i Kirkebjerg, skal plangrundlaget være på plads. Derfor er der udarbejdet tillæg til spildevandsplanen. Der er desuden gennemført en screening for miljøvurdering, som viser, at det ikke er nødvendigt at miljøvurdere tillægget.

Læs forslag til tillæg til Spildevandsplan 2019
Læs Spildevandsplan 2019.  

Høring
Høringsperioden løber i 8 uger fra den 21. maj til og med den 16. juli 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på mail: miljo@brondby.dk eller sende det med post til Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby, att.: Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Høringssvar indkommet i høringsperioden, der giver anledning til rettelser, vil blive indarbejdet i tillægget inden den endelige vedtagelse. Tillægget træder først i kraft ved den endelig vedtagelse.

Miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med tillægget er der udarbejdet en miljøscreening, jf. Miljøvurderingslovens § 8. Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af den offentliggjorte miljøscreening. Læs miljøscreeningen af tillæg til Spildevandsplan 2019.

Klagevejledning til miljøvurdering

Du kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 16. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger frem til 18. juni. Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside. Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Vejledning om gebyrbetalingen findes ligeledes på Planklagenævnets hjemmeside, hvor du også kan læse reglerne for, i hvilke situationer gebyret tilbagebetales. Du kan ligeledes finde yderligere oplysninger om klageportalen og sagsbehandlingen i øvrigt på Planklagenævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan stilles til Teknik- og Miljøforvaltningen på e-mail: miljo@brondby.dk

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

teknik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune