Offentliggørelse af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 9. juni 2021 endeligt vedtaget lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne.

Du kan her læse lokalplanen.

Lokalplanen træder i kraft tirsdag den 15. juni 2021.

Formålet med planen

Formålet med lokalplanen er primært at give mulighed for en renovering af facaderne samt en udvidelse af lobbyerne på højhusene i bebyggelsen. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af nye vaskerier og ny stiføring på udvalgte steder i bebyggelsen. Derudover er der sket en videreførsel og redaktionel gennemskrivning af de øvrige bestemmelser fra lokalplan 338, som denne lokalplan afløser.

Offentlig høring

Planerne har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. marts 2021 til og med den 7. maj 2021, og den 29. april 2021 blev der afholdt et digitalt borgermøde via Facebook om lokalplanforslaget. Der er indkommet 5 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler spørgsmål vedrørende parkering, ønsker om højere afskærmning for parkering m.v. langs Mæglergårdsstien, ønsker om hegning for enden af kørevejene til disse parkeringsarealer samt ønsker om mulighed for ny og udvidet anvendelse til bl.a. detailhandel og seniorboliger m.v. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på Borger.dk og Virk.dk. Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på Planklagenævnets hjemmeside.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

teknik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune