Styringsdialog

Styringsdialog er en ramme for samarbejdet mellem Brøndby Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune gennemfører årligt de obligatoriske styringsdialogmøder med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Formålet med styringsdialogen er ifølge lovgivningen at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

Hvordan foregår styringsdialogen i praksis?

Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen, via en it-portal fra Landsbyggefonden.

Det er kommunen, der som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Brøndby Kommune har ansvaret for at afvikle dialogmøderne. Kommunen skal sørge for, at der holdes minimum et årligt dialogmøde.

Grundlaget for styringsdialogen er udover styringsrapporten, seneste årsregnskab med relevante bilag.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Hvilke boligselskaber deltager?

Samtlige boligselskaber i Brøndby Kommune deltager i styringsdialogen. 

Se oversigt over kommunens boligselskaber

Hvad siger loven?

Kravet om styringsdialog mellem kommunen og boligselskaberne i kommunen findes i almenboligloven (lovbekendtgørelse nr 1278 af 18. november 2015), § 164, og har følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.
Stk. 3. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen. De årlige rapporter lægges til grund for dialogmøderne.”

Se referater fra styringsdialogmøderne

Nedenfor kan du hente redegørelser for afviklede dialogmøder.

Styringsdialogreferater 2020

Sidst opdateret den 14. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune