Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 256, Tranehaven, offentlige formål

Brøndby kommunalbestyrelse har på sit møde d. 9 juni 2021 vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 256, Tranehaven, offentlige formål i offentlig høring.

Baggrund og indhold

Der er gang i byggeriet af nye boliger i Kirkebjerg og de første nye borgere er flyttet ind. Det betyder også, at der er behov for at skaffe nye daginstitutions pladser. Derfor er der udarbejdet et Lokalplanforslag som giver mulighed for at etablere en ny daginstitution på op til 2000 m2, forventet 1650 m2.

Lokalplanforslag nr. 256 kan ses her:

https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=217

Kommuneplantillægget giver mulighed for 2,5 etager og en højde på 12,5 meter. Det er nødvendigt for at skabe et indvendigt gårdrum, der overholder Miljøstyrelsens krav til støj på max. 58 dB for udendørs opholdsarealer.

Kommuneplantillæg nr. 8 kan ses her:

https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1434

Nærmere om lokalplanen

Den nye lokalplan giver mulighed for at bygge en ny daginstitution, der har 160 normerede pladser i området mod Park Allé. De eksisterende institutioner får mulighed for mindre til- og udbygninger.

Det er kun en lille del af lokalplanområdet hvor der kommer nye byggemuligheder. Det drejer sig om det grønne område (græsplænen) ud mod Park Allé.

En kommende institution har bæredygtighed, natur og biodiversitet, som grundlæggende tema. Derfor er der krav i lokalplanen om, at eksisterende beplantning i videst muligt omfang skal bevares.

Lokalplanen har vide rammer for valg af facadematerialer og til den præcise udformning af byggeriet. Dette for at give brugerne størst mulighed for at påvirke udformningen i forhold til pædagogiske ønsker.

Støj er en stor udfordring i området

En af de store udfordringer i området er trafikstøjen, som overskrider Miljøstyrelsens Vejledning for grænser for vejstøj på 58 dB, der er tilladt for udendørs opholdsarealer. Dette er et generelt problem for mange områder i kommunen.

For at skabe så store udendørs opholdsarealer som muligt, der overholder støjgrænserne, skal byggeriet udformes med en indre gård, der er omgivet af byggeri i 2 etager plus skrå tage. Endvidere stilles der i lokalplanen krav om at etablere mindre arealer på det omkringliggende område, der er beskyttede mod støj f.eks. med skærmvægge, shelters, små bygninger, terrænudformning etc.

Trafik og parkering

Etablering af en ny stor daginstitution kan potentielt indeholde trafikale udfordringer. Adgangen til institutionen for forældre der kommer i bil sker ad Tranehaven. ViaTrafik har undersøgt problemets omfang for kommunen og konkluderer, at trafikafviklingen og parkering kan foregå, uden at det kommer i karambolage med de beboere, der bor i Tranehaven.

Høring af forslagene

Høringsperioden løber frem til den 23 august 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan og kommuneplantillæg. 

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i ”Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik”.

Borgermøde

Der planlægges et borgermøde d. 19 august omkring forslagene. Arbejdet med det pædagogiske indhold i en kommende daginstitution og konkrete byggeplaner vil også blive præsenteret.
Det endelige tidspunkt og sted er ikke fastsat endnu. men vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må
ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en
måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når
høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til,
at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen.

Miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med planerne er der udarbejdet en miljøscreening, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2

Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljø-vurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10, idet de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planerne åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Begrundelsen fremgår af den offentliggjorte miljøscreening.

Se miljøscreeningen for lokalplan 256 og kommuneplantillæg nr. 8 (pdf) 

Klagevejledning

Du kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljø-vurdering, jf. miljøvurderingslovens § 16.

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger frem til 19 juli 2021. Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Vejledning om gebyrbetalingen findes ligeledes på Planklagenævnets hjemmeside, hvor du også kan læse reglerne for, i hvilke situationer gebyret tilbagebetales. Du kan ligeledes finde yderligere oplysninger om klageportalen og sagsbehandlingen i øvrigt på Planklagenævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan stilles til:
Teknik- og Miljøforvaltningen, Byplanafdelingen, e-mail tf-byplan@brondby.dk, eller telefon 4328 2448

Markering af området på luftfoto: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 256
Markering af området på luftfoto: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 256

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 24 48

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune