Fire partier bag Brøndbys budget for 2023-2026

Selvom der skal spares, er det lykkedes at lande et budget, der opretholder et højt serviceniveau og som bl.a. tilfører flere midler til socialområdet, til kvalitetsudvikling af folkeskolerne og til en styrket klimaindsats.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og SF står bag budgetforliget for Brøndby Kommune for 2023-2026.

Det er et budget, der investerer i vigtige områder og peger fremad, selvom kommunen er udfordret af færre indtægter og stigende udgifter. Den økonomiske udfordring er dog mulig at håndtere, fordi Brøndby Kommune gennem mange år har ført en ansvarlig økonomisk politik og derfor har en solid kassebeholdning.

I budgettet for 2023-2026 er der ikke mindst tænkt på ældre, socialområdet, skoler og klimaet – og på at skabe plads til de mange nye borgere, som flytter til kommunen.

Budgettet indeholder også en række vigtige investeringer og omlægninger af indsatsen for at få mest muligt for pengene.

Brøndby vokser

I budgettet har partierne afsat midler til at fortsætte udbygningen af daginstitutioner og af Brøndbyvester skole, så kommunen er klar til de mange nye børn, som flytter til Brøndby i disse år. Der er også sat penge af til en særskilt indsats for at højne kvalitet og trivsel i folkeskolerne.

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand kan nu for første gang aflæses i budgettet, der øremærker 70 mio. kroner til realiseringen af et nyt Brøndby Strand i både 2025 og 2026.

Flest midler til socialområdet

Socialområdet er det velfærdsområde, som tilføres flest midler i budget 2023, så børn og voksne med handicap, psykiske lidelser eller vanskelige vilkår kan få den nødvendige hjælp til at leve et godt liv. På baggrund af en budgetanalyse, som kommunalbestyrelsen fik lige efter sommerferien, er forligspartierne enige om, at der skal følges op, så budgetterne på socialområdet overholdes de kommende år og udgifterne ikke stiger mere end på andre velfærdsområder.

Nyt plejecenter skal måske drives privat

Den anlægsramme, som Brøndby Kommune har kunnet få, giver ikke plads til, at der kan sættes gang i byggeriet af det nye plejecenter i Vesterled, som det ellers var planlagt. Byggeriet er udskudt, og det skal nu undersøges, om det er muligt at etablere det nye plejecenter som et friplejehjem.

Partierne bag forliget har besluttet at omlægge demensindsatsen, da stadig flere beboere lider af demens. Fremadrettet skal personalet på samtlige afdelinger have kompetencerne til at arbejde med borgere med demens, så de særlige demensafsnit nedlægges i 2024.

Styrkelse af klimaindsatsen

Endelig er der også et grønt aftryk i budgettet. Brøndby Kommune skal være klimaneutral i 2050, og der er afsat penge til det arbejde og til en pulje til at støtte borgere og virksomheder, som vil gøre en indsats for klimaet. Desuden er der sat penge af til ladestandere til el-biler på kommunale p-pladser.

Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skattesatser.

Udtalelser fra forligspartierne

Kent Magelund, borgmester, Socialdemokratiet

Det er en udfordrende og usikker tid med krig, inflation og energikrise. Derfor er jeg glad for, at vi nu er kommet i mål med et budget, der – selvom vi også gennemfører besparelser – fastholder et højt serviceniveau i Brøndby Kommune og skaber plads til nye borgere.

Tiden kalder mest af alt på ansvarlighed, og derfor sender jeg en stor tak til de tre partier, som har villet tage dette ansvar, og står bag forliget. Jeg er glad for, at vi kan fastholde en klar kurs for Brøndby, også når der er økonomisk bølgegang.

I budgettet kan man se vores fokus på ældre, børn, klimaet og en fortsat byudvikling i Brøndby.

Vagn Kjær-Hansen, SF

Budgettet for 2023 er et sparebudget. Det kan vi lige så godt sige rent ud. Der er sparet på børn og ældre og administration for at få udgifterne til at passe til indtægterne. Heldigvis har vi i budgetforhandlingerne kunnet fjerne en del af de foreslåede besparelser, så resultatet er blevet mindre slemt.

Tak for det gode samarbejde med de andre partier om at fjerne nogle af de værste forslag og mildne andre.

Vi kan i SF glæde os over flere midler til klimatiltag. Kommunen skal gå foran i arbejdet med at redde kloden, for så er der gode chancer for at borgerne også går i den retning.

I skolen har SF lagt vægt på, at eleverne skal trives, og det er med i vores kvalitetsudvikling af folkeskolerne.

Vores mangel på medarbejdere er et stort problem, som vi politikere ikke har løsningen på. Men vi har lovet hinanden at arbejde med problemet og komme med en plan – i samarbejde med andre gode kræfter.

Tom Bech Fredriksen, Dansk Folkeparti

Det skal ikke være noget hemmelighed, at budgettet for 2023-2026 har været svært at få til at hænge sammen. I 2023 skal vi i kommunen bruge ekstra 5,4 millioner på det børnespecialiserede område og 8,374 på det voksenspecialiserede. Det gør, at vores serviceramme er blevet gevaldigt udfordret.

Til trods for den hårde økonomi, så er det lykkedes Dansk Folkeparti at få fjernet væsentlige besparelser på ældreområdet, så vi blandt andet kan bibeholde den populære klippekortordning.

Det er stort set også lykkedes at holde den hårdt pressede psykiatri fri for besparelser.

Forligspartierne har lovet hinanden, at der i 2023 skal arbejdes med at finde områder, hvor tingene kan gøres smartere og mere effektivt med gevinst til følge, så borgerne i Brøndby får det maksimale for pengene.

I forbindelse med budgetforliget er der skrevet et forståelsespapir, som Dansk Folkeparti vil tilslutte sig.

Jan Lundquist, Venstre

Budget 2023 afspejler, at vi også i Brøndby står i en svær situation, hvor vi for at få enderne til at nå sammen, har været tvunget til at finde besparelser.

I Venstre har vi som ansvarsbevist parti smøget ærmerne op og taget de konstruktive briller på, for at få så godt et forlig som muligt – i samarbejde med de andre forligspartier.

Vi kan se os selv i resultatet og er bl.a. tilfredse med, at vi i Brøndby stadig har et fint serviceniveau, at der fortsat arbejdes målrettet med at udvikle folkeskolen samt at der er et friplejehjem på vej i Vesterled.

Det er aftalt, at der skal udarbejdes en langsigtet effektiviseringsstrategi samt en plan for, hvordan vi i Brøndby fremover skal håndtere rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne. Samtidig vil vi fortsat holde fokus på vores klima og miljø.

 

Foto: De fire partier bag Brøndbys nyeste budget. Øverst th. Kent Magelund, borgmester, Socialdemokratiet og Tom Bech Fredriksen, Dansk Folkeparti. Nederst th. Vagn Kjær-Hansen, SF og Jan Lundquist, Venstre

Se tallene og aftalen bag budgetforliget 2023-2026

Sidst opdateret den 21. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune