Orientering om skimmelsvamp på Jobcenter Brøndby afd. Langbjerg. På lørdag den 23. marts begynder arbejdet med at bekæmpe skaden

Undersøgelser gennemført af Teknologisk Institut har konstateret en for høj koncentration af skimmelsvamp udvalgte steder på Jobcenter Brøndby afd. Langbjerg.

Målingerne er blevet foretaget i løbet af januar 2024 og Brøndby Kommune går nu i gang med at bekæmpe skimmelsvampen med hjælp fra firmaet CPH Clean Air.

Brøndby Kommunen satte undersøgelsen af jobcentret i gang efter et rutinebesøg fra Arbejdstilsynet i oktober sidste år. Besøget udløste et påbud om at undersøge lokalerne for blandt andet skimmelsvamp og gener fra træk og kulde i jobcentret. Brøndby Kommune kontaktede umiddelbart derefter Teknologisk Institut, der har gennemført undersøgelserne.  

Brøndby Kommune har, efter at der er blevet konstateret skimmelsvamp i jobcenteret, også bedt Teknologisk Institut om at undersøge resten af bygningen ved Langbjerg inklusiv Langbjerghallen, som udover Jobcenter Brøndby også rummer JAC Vestegnen, Børnehuset Nattergalen og en lang række foreninger og sportsklubber. Resultatet af disse undersøgelser forventes i april/maj 2024.

Arbejdet går i gang nu, men må gribes an i flere faser

Påbuddet fra Arbejdstilsynet betyder, at skimmelsvampen i jobcentret skal være bekæmpet senest i sidste halvdel af maj måned og at de oplevede gener fra træk og kulde skal være løst senest i sidste halvdel af september måned.

Langbjergbygningen er stor og kompleks og Brøndby Kommune må gribe opgaven an i flere faser for både at løse det akutte problem med skimmelsvampen og så sigt skabe en varig løsning.

Fase 1 her og nu: En midlertidig fase der holder skimmelsvampen nede

Den første fase er en midlertidig fase, hvor firmaet CPH Clean Air effektivt desinficerer hele bygningen med brintoverilte tilsat en lille smule pereddikesyre. Arbejdet vil finde sted i weekenden og om aftenen/natten, hvor brugerne ikke vil have mulighed for at bruge bygningerne. Efter en grundig udluftning vil rummene ikke længere have et problem med skimmelsvamp og kan trygt bruges af medarbejdere, borgere og foreninger. Behandlingen holder i ca. fem uger, hvorefter den gentages indtil der er fundet en varig løsning.

Brøndby Kommune har besluttet at desinficere hele bygningen og Langbjerghallen, også selvom resultaterne af de supplerende undersøgelser fra Teknologisk Instituttet endnu ikke forligger og vi derfor ikke ved om andre dele af Langbjerg er ramt af skimmelsvamp, som det er tilfælde i Jobcentret. Selve behandlingen af de resterende bygninger kan dog først gå i gang når prøverne er gennemført, da disse ellers ikke vil være retvisende.   

Det er sikkert at være i bygningerne efter behandlingen, men det kræver nøje koordination

Alle medarbejdere og borgere kan fortsat bruge deres kontorer og lokaler, mens skimmelbekæmpelsen finder sted og alt IT-udstyr, møbler, bøger, dokumenter, køkkengrej, lejetøj m.m. kan blive stående. Den metode, som CPH Clean Air bruger, kræver, at de rum der bliver behandlet, er tømt for mennesker, men ikke materiel. Det er en anerkendt og velafprøvet metode som også bliver brugt på hospitaler, laboratorier og plejehjem uden at beboere eller patienter bliver flyttet langt væk.  

Det vigtigste i processen er, at alle medarbejdere og borgere er orienteret om, hvornår behandlingen af deres lokaler finder sted. Og da dette vil ske i weekender og nætter hen over flere uger kræver det en nøje koordination, så alle er informeret på de rette tidspunkter.

Foreningerne som holder til i Langbjergbygningen må desværre rykke ud

Alle foreninger som holder til i Langbjergbygningen må desværre midlertidig flytte til andre lokaler. Det sker fordi mange af disse organisationer mødes om aftenen, hvor bygningen skal stå helt tom så CPH Clean Air har mulighed for at arbejde. Brugerne af Langbjerghallen bliver ikke flyttet.

Fase 2 marts-maj: Flere undersøgelser for at skabe en varig løsning

Den anden fase er allerede i gang. Den består af en række ekstra undersøgelser. Dels en undersøgelse af indeklimaet i hele den øvrige del af Langbjerg bygningen inklusive Langbjerghallen. Og dels en undersøgelse af, hvordan bygningerne kan renoveres, så det er muligt at skabe en varig løsning for et sundt indeklima.

Resultatet af de supplerende skimmelsvampsmålinger kommer i løbet af april og den endelige rapport vedr. renoveringerne fra Teknologisk Institut og Holmgaard Ingeniører vil være færdig til maj.

Fase 3: Kender vi ikke endnu

Fase 3 afhænger af, hvad vi finder ud af i løbet af fase 2.  Men det ligger fast, at der skal findes en varig løsning på at skabe et sundt indeklima for alle de medarbejdere, der har deres daglige gang på Langbjerg og for alle de borgere, der bruger lokalerne og nyder godt af medarbejdernes fantastiske arbejde hver dag.

Fase 4 maj-2025: Gennemgang af alle Brøndby Kommunes bygninger

Kommunen gennemgår desuden alle øvrige kommunale ejendomme i løbet af 2024 og starten af 2025 for at vurdere vedligeholdelsesstanden for bygningerne.

Følg med på kommunens hjemmeside www.brondby.dk/Langbjerg

Brøndby Kommune vil kommunikere løbende om processen. Det vil blandt andet ske med direkte kommunikation til de berørte medarbejdere, borgere, pårørende og foreninger og via kommunens hjemmeside.

Hændelsesforløb og tidsplan

  • oktober 2023 Arbejdstilsynet besøger Jobcenter Langbjerg
  • november Brøndby Kommune modtager påbuddet
  • januar Brøndby Kommune modtager den første rapport fra Teknologisk Institut
  • februar Brøndby Kommune modtaget den anden rapport fra Teknologisk Institut
  • marts arbejdet med at fjerne skimmelsvamp går i gang
  • Senest i sidste halvdel af maj måned skal skimmelsvampen være bekæmpet
  • Marts-maj flere undersøgelser bliver gennemført
  • Senest i sidste halvdel af september måned skal træk og kulde/varme problemet være løst i jobcentret
  • Første halvår 2025 alle kommunens bygninger vurderet

Fakta om skimmelsvampevækst

Det er vigtigt at understrege, at fugt og skimmelsvampevækst normalt ikke er akut skadeligt, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelsvampe, medmindre man er allergisk for den aktuelle svamp.

Fugt og skimmelsvampevækst kan give luftvejssymptomer som fx irritation af slimhinderne i øjne, næse og svælg, tæthed i næsen og hoste.

Symptomerne vil typisk forsvinde, når man ikke opholder sig i nærhed af skimmelsvampevækst.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 24 10

teknik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Pressekontakt

Line Rønø Baun
Kommunikationskonsulent

Tlf. 43 28 22 34 / 60 22 79 44
kommunikation@brondby.dk

Pressekontakt

Anni Hornbak Sperling
Kommunikationskonsulent

Tlf. 43 28 21 33
kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 20. marts 2024
Skrevet af Brøndby Kommune