Økonomi

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler man ejendomsskat/grundskat m.m. til Brøndby Kommune. I slutningen af hvert år får du ejendomsskatte-billetten. På den kan du se, hvilke skatter og afgifter, du skal betale.

Hvis du vil...

Ejendomsskatter betales over to rater: Første rate skal betales senest den 1. februar, og den anden rate skal betales senest den 1. august.

Du vil få tilsendt din ejendomsskattebillet og girokort til din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post. 

Ejerskifte 

Hidtil har det været sådan, at ejerskifter bliver registeret i kommunens system ved overtagelsesdatoen, men efter vedtaget lov om Indefrysningsordning (Lov nr. 278 af 12. april 2018), er det nu tinglysningsdatoen, som er den gældende dato.

Du kan altid logge ind på borger.dk og se din skattebillet.

Restancer på brondby.dk

Se dinerestancer på brondby.dk/betalinger. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Afhængig af dit spørgsmål, kan du se herunder, hvem der kan hjælpe.  
 • Grundskyld
 • Dækningsafgift
 • Morarenter
 • Gebyrer
 • Inddrivelse af restancer
 • Retsafgift og gebyr

Kontakt Brøndby Kommune, Team Regnskab & Afstemning, tlf. 4328 2828. Mandag-onsdag kl. 09.00-14.30. Torsdag kl. 09.00-17.30. Fredag kl. 09.00-12.00

 • Renovation: Kontakt Brøndby Kommune, Miljø, tlf. 4328 2828. Mandag-onsdag kl. 09.00-14.30. Torsdag kl. 09.00-17.30. Fredag kl. 09.00-12.00
 • Skorstensfejerbidrag: Kontakt skorstensfejer Torben Nielsen, tlf. 4044 4294

Indbetaling af ejendomsskat

Indbetaling af ejendomsskat kan ske på ethvert posthus, via Betalingsservice (BS) og via Netbank.

Hvis ikke ejendomsskatten er tilmeldt BS, udsender vi indbetalingskort ca. 14 dage før fristen til hovedejers E-boks.

Bemærk, at indbetalingskortets læselinje er unik og kun kan benyttes til betaling af den medsendte regning. Hvis du sætter ejendomsskatten til gentagelsesbetaling i din netbank med samme læselinje, vil betalingen derfor ikke blive registreret korrekt, og du kan risikere at modtage rykkerskrivelse, selvom du har betalt.

Hvis sidste rettidige indbetalingsdag falder på lørdage samt søn- og helligdage, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

Indbetaling ses som rettidigt indbetalt når beløbet er indsat på Brøndby Kommunes bankkonto. Du er forpligtet til at betale, også selvom du ikke mener, du har fået et indbetalingskort.

Manglede rettidig betaling

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag beregnes renter efter Skatteministeriets fastsatte procent. Rentetillægget beregnes for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Ved udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et gebyr på 250,00 pr. rykker. Tidligere ikke betalte renter, gebyrer og retsafgifter opkræves over førstkommende rate. Den fremsendte faktura kan derfor være højere end det ratebeløb, der fremgår af ejendomsskattebilletten.

Modregning

Hvis du har restancer til Brøndby Kommune, vil der ske modregning af evt. overskydende skat og moms.

Tvangsinddrivelse

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat, kan den kommunale pantefoged foretage udlæg i din ejendom. Et udlæg betyder, at kommunen får sikkerhed i din ejendom for den gæld, der påhviler ejendommen.

Når der er taget udlæg i ejendommen, bliver hele sagen sendt til kommunens advokat med henblik på at sælge ejendommen på en tvangsauktion i fogedretten.

Indefrysningsordning

Hvis du som boligejer skal betale mere i grundskyld end sidste år, indefryses stigningen automatisk.

Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Hvis ejendommen skifter ejer, skal du betale det indefrosne beløb. Og du vil modtage en automatisk opkrævning fra Brøndby Kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløbet for hvert år og totalt.

Baggrund for indefrysningen

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede Folketinget i starten af 2018 at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses.

Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at Brøndby Kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit. Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld. Denne ordning er i 2019 blevet forlænget, så den nu løber til og med 2023.

Læs mere på skatteministeriets hjemmeside.

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,47 procent (2021).

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.

Skrevet af Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen
og Ejendomsskat
Skrevet af Ejendomsskat