Budget 2023

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Budget 2023

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

 

Budget 2023 i tal

Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver.

Læs budget 2023

Budgettet er inddelt i følgende områder:

 • Budgetprocessen - Her kan du følge tilblivelsen af budgetforslaget til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.
 • Budgetforliget - Her kan du læse om det politiske forlig, der for 2023 er indgået af en samlet Kommunalbestyrelse.
 • Budgetbemærkninger - Her kan du læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet (kommer i december).
 • Oversigter - Her kan du se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2023 samt budgetoverslagsårene 2024-2026 (kommer i december).
 • Anlæg - Her kan du læse budgetbemærkningerne for anlæg, som svarer til de kommissoriebeskrivelser som bliver vedtaget ved 2. behandlingen i oktober 2022. Du kan også se kommunens investeringsoversigt for periode 2024-2026 (kommer i december).

Budgetprocessen

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetnotat. Til det første budgetnotat er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 4 budgetnotater.

Det primære formål med budgetnotaterne er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetnotater 1-2 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de to øvrige budgetnotater 3-4 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sted i oktober 2022.

Budgetnotat 1 samt tidsplan

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2023 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

Budgetnotat 2

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af pris- og lønskøn, kommunens regnskabsanalyse og demografiberegninger.

Budgetnotat 3

I budgetnotat 3 kan du blandt andet læse om de administrative korrektioner, prognose for indtægtsbudgettering og blokmappen.

I det administrative budgetforslag kan du se bemærkningerne til de administrative budgetforslag.

Budgetnotat 4

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Budgetforlig

Budgetbemærkninger

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån, renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specielle bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet. Du finder også bemærkninger om anlæg samt kommunens investeringsoversigt.

Udvalgenes opgaver

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, beredskab, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer m.v.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring.

Børneudvalg

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO'er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning.

Kontakt

Økonomiafdelingen

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

okonomi@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 07. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune