Seniorrådet

Her kan du læse om Seniorrådet, som er kommunens seniorpolitiske råd, der skal være med til at skabe de bedste vilkår for seniorerne i kommunen.

Hvad er Seniorrådet?

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i seniorpolitiske spørgsmål på det generelle plan og behandler således ikke konkrete individuelle sager.

Seniorrådet arrangerer temamøder for seniorerne i Brøndby, ligesom Seniorrådet inviteres som kommunens seniorrepræsentanter i forskellige sammenhænge.

Medlemmerne af Seniorrådet vælges hvert fjerde år, og her kan alle ældre over 60 år opstille og stemme, så længe de er bosat i Brøndby kommune. Der vælges i alt op til ni personer. Rådet er uafhængigt af politiske partier, og det er derfor ikke muligt at opstille lister for partier eller organisationer.

Seniorrådets medlemmer deltager i møder i forskellige råd og udvalg.

Næste valg afholdes i efteråret 2022.

Seniorrådets mål 2019 - 2022

I 2019 drøftede Seniorrådet mål for perioden 2019 - 2022 og fastsat disse til:

  • Øge kendskabet til Seniorrådets rolle og virke
  • Sikre en proaktiv og involverende indsats i forhold til politikere, forvaltningen, seniorforeninger og øvrige interessenter
  • Årligt at gennemføre 1 - 2 temamøder om aktuelle senior-relevante temaer
  • Medvirke til at øge stemmeprocenten til 30+% ved næste valg i 2022 fra 21,9% i 2018 bl.a. gennem aktiv kommunikation og information i perioden
Seniorrådets medlemmer

Formand: Anni Bøgh Helander
Tlf.: 22 20 67 97
E-mail: abj@post9.tele.dk

Næstformand: Emil Bakkendorff
Tlf.: 20 45 70 83
E-mail: eogb@privat.dk

Kasserer Flemming Alø
Tlf.: 21 70 57 71
E-mail: flalo@brnet.dk

Medlem Karin Bredgaard
Tlf.: 61 61 24 77
E-mail: kab@mail.dk

Medlem Preben Frank
Tlf.: 20 45 15 72
E-mail: pfrank@post11.tele.dk

Medlem Anitta Limkilde-Kjær
Tlf.: 60 641 11 47
E-mail: alk.perlekransen@gmail.com

Medlem Birthe Larsson
Tlf.: 25 34 08 27
E-mail: birthelarsson@gmail.com

Medlem John Steenberg Nielsen
Tlf.: 28 26 13 70
E-mail: johnbroendby@gmail.com

Medlem Flemming Eilstrup Jonassen

 

Seniorrådets fokusområder

Seniorrådet har udvalgt 6 fokusområder for at nå de besluttede mål for perioden. Fokusområderne er:

  • Omsorg og sundhed
  • Bolig
  • Trafik og fremkommelighed
  • Økonomi og budget
  • Samspil seniorforeninger
  • Information og kommunikation

Indsatserne inden for hvert af fokusområderne er følgende:

Omsorg og sundhed

Seniorrådet er høringspart for de indsatser og rammer for omsorg og sundhed, som kommunalbestyrelsen beslutter skal være niveauet for kommunens borgere. Herunder indgår kommentering af kvalitetsstandarder og serviceniveau i forhold til kommunalbestyrelsens beslutninger.

Sikring af, at rettigheder og pligter er synlige, så borgernes forventninger kan blive afstemt.

Deltager bl.a. i bruger-pårørenderød i kommunens ældrecentre.

Bolig

Seniorrådet følger tæt op på status om fælles fleksible anvisningsregler og fælles venteliste. Herudover har rådet fokus på antallet af ældre- og seniorboliger m.m. i kommunen. Seniorrådet er høringspart i udviklingen af det nye ældrecenter i Vesterled.

Trafik og fremkommelighed

Seniorrådet er høringspart om trafikale forhold, fremkommelighed, offentlig transport, samkøring og ændring i lokalplaner med betydning for kommunens 60+ borgere.

Økonomi og budget

Seniorrådet har fokus på de punkter i årets budget for Brøndby, der har betydning for den service og indsats, der tilbydes 60+ borgere. Seniorrådet holder øje med egne omkostninger inden for det afsatte budget til rådets virke.

Samspil seniorforeninger

Seniorrådet har kontakt til kommunens seniorforeninger og har et tæt samspil med ÆldreSagen i Brøndby.

Seniorrådet er medlem af Danske Ældreråd og involverer sig i relevante temaer herfra.

Information og kommunikation

Seniorrådet beskæftiger sig med formidling af relevante oplysninger til kommunens ældre borgere.

Information om Seniorrådets mål, fokusområder og organisering sikres gennem relevante brochurer og kommunens hjemmeside m.m.

Seniorrådets organisering

Der holdes et møde i Seniorrådet en gang om måneden. Undtaget er juli og december. 

På disse møder drøftes og kommenteres typisk punkter til behandling i Social- og Sundhedsudvalget samt punkter, som bl.a. Seniorrådet har bedt om en drøftelse af. Hertil kommer bl.a. deltagelse med indlæg fra borgmesteren, formændene for Social- og sundhedsudvalget samt Teknik og Miljø og forvaltningens direktører for samme områder.

Kommunens ældrechef deltager bl.a. som sekretær for Seniorrådet. Øvrige repræsentanter fra kommunen aftales, hvor dette er relevant.

Seniorrådets mødedatoer 2022

Mandag, den 10. januar 2022
Mandag, den 7. februar 2022
Mandag, den 21. marts 2022
Mandag, den 19. april 2022
Mandag, den 16. maj 2022
Mandag, den 20. juni 2022
Mandag, den 22. august 2022
Mandag, den 19. september 2022
Mandag, den 24. oktober 2022
Mandag, den 21. november 2022

Seniorrådets vedtægter

Kontakt

Post kan sendes til:

Seniorrådet
Brøndby rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Sidst opdateret den 21. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune