Styrelsesvedtægt

I styrelsesvedtægten kan du læse hvordan Brøndby Kommune er organiseret i politiske udvalg og hvilke områder de enkelte udvalg varetager.

Alle landets kommuner har en styrelsesvedtægt, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Læs Brøndby Kommunes styrelsesvedtægt og få indblik i, hvordan Brøndby Kommune arbejder, hvilke bemyndigelse de forskellige udvalg har samt borgmesteren og kommunalbestyrelsesmedlemmernes rolle.

Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune

Kapitel l - Kommunalbestyrelsen

§ 1. Brøndby Kommunalbestyrelse har 19 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en første og en anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel ll - Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgsområde, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren sørger for, at der er bevilling for alle udgifter og indtægter, og at udgifter og indtægter bogføres efter de regler, der er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet og Kommunalbestyrelsen. Hvis Borgmesteren mener, at der er disponeret uden nødvendig bevilling, skal spørgsmålet forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Kapitel lll - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6. Der nedsættes følgende udvalg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 1.

 • Økonomiudvalg
 • Børne- og Skoleudvalg
 • Social- og Sundhedsudvalg
 • Beskæftigelsesudvalg
 • Teknik- og Miljøudvalg
 • Idræts- og Fritidsudvalg
 • Kulturudvalg

§ 7. Hvert udvalg fører en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen oplæses og godkendes efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange at få sin afvigende mening kort refereret i beslutningsprotokollen. I sager, der skal sendes videre til en anden myndighed, kan medlemmet kræve, at myndigheden orienteres om indholdet af protokollen. Medlemmet kan også anføre en begrundelse for sit standpunkt og få denne begrundelse sendt med sagen.

§ 8. Et stående udvalg, der vil foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal først forhandle med det andet udvalg. Hvis det er nødvendigt, skal Økonomiudvalget og Borgmesteren inddrages i forhandlingen, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31a.

§ 9. De stående udvalg har ansvaret for, at deres bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides. Udvalgene indstiller til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel lV - Økonomiudvalget

§ 10. Økonomiudvalget har 5 medlemmer. Borgmesteren, der er formand, og 4 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og sørger for, at de stående udvalg har det nødvendige grundlag for at udføre deres planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle regler for, hvordan planerne skal tilvejebringes. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og foretager indstillinger om dem til Kommunalbestyrelsen. Udvalgets erklæringer indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
 • Opgaver vedrørende erhverv og turisme,
 • Anlæg, drift samt ind- og udvendig vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og installationer,
 • Støttet byggeri,
 • Udlejning af lokaler i kommunale ejendomme,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner, kommunale fællesskaber og andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område, og
 • Andre opgaver, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ), jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 7. Udvalget forhandler i nødvendigt omfang med et stående udvalg, inden der foretages dispositioner af væsentlig betydning inden for det stående udvalgs område.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12,
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af de økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger,
 • At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • At de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke,
 • At kommunens arkivalier bliver opbevaret forsvarligt, jf. lov om offentlige arkiver og
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
Kapitel V - De stående udvalg

§ 13. Børne- og Skoleudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, der vedrører børn og unge, bortset fra generel sundhed og tandpleje, der varetages i Social- og Sundhedsudvalget.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn og unge fra 0-18 år, herunder:

 • Dagtilbud til børn samt tilbud om skolefritidsordninger,
 • Undervisning af børn og unge, specialundervisning og pædagogisk-psykologisk rådgivning,
 • Støtte til børn og unge med særlige behov inden for det sociale og sundhedsmæssige område, herunder sundhedspleje,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.
 • Fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget, og
 • Andre opgaver vedrørende børn og unge, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget.

§ 14. Social- og Sundhedsudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, bortset fra de sager som hører under Børne- og Skoleudvalget, jf. § 13 og Beskæftigelsesudvalget § 15.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende voksne, herunder:

 • Opgaver vedrørende kommunens tilbud på ældre-, handicap-, misbrugs-, psykiatri- og sundhedsområdet,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Tandplejen,
 • Det frivillige sociale arbejde,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.,
 • Fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget, og
 • Andre opgaver vedrørende voksne, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sociale udviklingsplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 15. Beskæftigelsesudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende lovgivning om ydelser til personer på beskæftigelsesområdet, og af de anliggender, der i øvrigt hører under beskæftigelsesområdet, herunder:

 • Drift af jobcenter,
 • Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen,
 • Drift og køb af aktive tilbud,
 • Inddragelse af andre aktører,
 • Drift af ungeindsats for unge i Jobcentrets målgruppe,
 • Samarbejde om frivillighed med civilsamfundet i relation til beskæftigelsesindsatsen,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv., og
 • Fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Beskæftigelsesplaner.

Stk. 4. Udvalget varetager andre opgaver, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget, jf.  lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder:

 • Danskundervisning for voksne udlændinge.

§ 16. Teknik- og Miljøudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og det miljømæssige område, arealanvendelsesområdet samt opgaver vedrørende bygningslovgivningen og boligreguleringsloven, herunder:

 • Administration af lokalplanlægningen,
 • Bygge- og boligforhold, herunder byfornyelse og boligforbedring, nedlæggelse af boliger samt byggesagsbehandling,
 • Rekreative områder, herunder parker, skove og pladser,
 • Miljølovgivning og miljøforhold,
 • Grundvand, jordforurening og vandforsyning,
 • Klimatilpasning, overfladevand og spildevandsafledning,
 • Affald og genbrug, herunder indsamling, håndtering og planlægning,
 • Naturforvaltning,
 • Kollektiv trafik samt rute- og fragtbilkørsel,
 • Vandløb,
 • Badevand og badeanstalter,
 • Selvejende havne,
 • Vejforhold, herunder vejbelysning,
 • Teknisk tilsyn (opførelse og vedligeholdelse af boliger) i henhold til lov om boligbyggeri,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner samt andre formaliserede samarbejder inden for udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.,
 • Fastlægge indhold og behov for større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget, og
 • Andre opgaver vedrørende området, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner, miljøvurdering (VVM), trafikplaner, regulativer og vedtægter inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10,
 • Takster, afgifter mm. for forsyningsvirksomhed og renovation,
 • Beslutninger, der har væsentlig betydning for værdien/ejerskabet af interessentselskaber, eksempelvis Biofos, VEKS, HOFOR, Brøndby Fjernvarme, Køge Bugt Strandpark m.fl.
 • Navngivning af veje, stier og pladser, og
 • Vejregister

§ 17. Idræts- og Fritidsudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens idrætsrelaterede opgaver, herunder støtte til folkeoplysning. Herudover varetager udvalget opgaver vedrørende:

 • Drift af idrætsanlæg,
 • Drift og udvikling af Dyregården Søholt,
 • Daglig servicering, herunder inventar, af skolernes gymnastiksale, sportshaller, svømmehaller og udendørs sportspladser uden for de tider, hvor lokaliteterne af folkeskolen benyttes til undervisning,
 • Udlån af lokaler til foreninger i kommunale ejendomme under udvalgets område samt af skolernes gymnastiksale, sports- og svømmehaller og udendørs sportspladser uden for de tider, hvor lokaliteterne af folkeskolen benyttes til undervisning,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.,
 • Fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget, og
 • Andre opgaver vedrørende idrætsområdet, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Kommunalbestyrelsen om:

 • Udbygningsplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 18. Kulturudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Kulturhuse
 • Biblioteker,
 • Kunstnerisk udsmykning,
 • Lokalarkiv,
 • Museumsforhold,
 • Musikskole og andre musikaktiviteter,
 • Ungdomsskole, Ungdomsklubber samt øvrige decentrale fritids- og kulturtilbud,
 • Udvikling af faciliteter til motion og bevægelse på kommunens grønne områder.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner samt lokale aktører inden for udvalgets område,
 • Udlån af lokaler til foreninger m.v. i kommunale ejendomme under udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.,
 • Fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget, og
 • Andre opgaver vedrørende kulturområdet, som Kommunalbestyrelsen har henlagt under udvalget.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Udbygningsplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.
Kapitel Vl - Det retlige Børn- og ungeudvalg

§ 19. Det retlige Børn- og ungeudvalg har 5 medlemmer. Byretsdommeren i Glostrup retskreds, 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige og 2 af Kommunalbestyrelsens medlemmer, som ikke samtidig må være medlemmer af Børne- og Skoleudvalget.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel Vll - Folkeoplysningsudvalget

§ 20. Folkeoplysningsudvalget har 3 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og 8 medlemmer udpeget af forbund, foreninger og organisationer m.v.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), inden for de rammer som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Kapitel VIII - Borgerrådgiver

§ 21. Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. sty­relseslovens § 65e.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunal­bestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Kapitel IX - Vederlag m.v.

§ 22. Vederlag til formanden for Børne- og Skoleudvalget udgør 26 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Vederlag til formanden for Social- og Sundhedsudvalget udgør 26 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlag til formanden for Beskæftigelsesudvalget udgør 26 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlag til formanden for Teknik- og Miljøudvalget udgør 26 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlag til formanden for Idræts- og Fritidsudvalget udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlag til formanden for Kulturudvalget udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlag til formanden for Det retlige Børn- og ungeudvalg udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget udgør 5 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Det i stk. 1-8 nævnte vederlag ophører med udgangen af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage hvervet af andre grunde end helbredstilstand mv.

Stk. 10. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder efter forelagt dokumentation i form af fx lægeerklæring.

Stk. 11. Et udvalgsmedlem eller næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, dog højest for en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel X - Ændringer i vedtægten

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft den 9. marts 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune af 11. marts 2020.

Stk. 3. Forslag til ændring i vedtægten skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse

Styrelsesvedtægt er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 2. februar 2022 og den 9. marts 2022.

Klik her for at hente styrelsesvedtægten som PDF

Filmklipper

VI SENDER LIVE, når politikerne træffer beslutninger

Se møderne i kommunalbestyrelsen én gang om måneden. Passer det dig ikke at se det live, så kan du gense mødet – eller enkelte punkter – når du har tid.

Se kommunalbestyrelsesmøderne her

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune