Affald fra virksomheder

Din virksomheds affald skal håndteres og sorteres korrekt. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du skal håndtere og sortere din virksomheds affald.

Håndter dit affald rigtigt

Virksomheder og institutioner i Brøndby Kommune skal håndtere deres affald i henhold til de regler, som er beskrevet i kommunens Regulativ for erhvervsaffald. Affaldsregulativet supplerer reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

Læs mere i Regulativ for erhvervsaffald 

Reglerne i regulativet er besluttet af politikerne i Brøndby Kommune. Det betyder, at regulativet i andre kommuner kan være forskellige på flere områder.

Regulativet er baseret på lovtekst, hvilket gør, at det kan være svært at forstå og forholde sig til. Derfor har vi lavet informationsmateriale i form af en folder om erhvervsaffald. Folderen giver et overblik over, hvordan du skal håndtere affaldet, så din virksomhed overholder gældende regler.

Læs mere i kommunens Erhvervsaffaldsfolder

Håndtering, sortering og bortskaffelse af affald

Sortering af affald

Hvis du er i tvivl, om hvordan du skal sortere din virksomheds affald, kan du kontakte Brøndby Kommune Miljøafdeling. Kommunen vil klassificere affaldet og evt. anvise et modtageanlæg. Der gælder særlige regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald og farligt affald.

Affaldsforebyggelse – mindre affald, færre udgifter

Alle virksomheder kan have gavn af at mindske deres affaldsmængder. Det giver en bedre økonomi for virksomheden, og det mindsker belastningen af miljøet.

Hvis din virksomhed ønsker at arbejde med affaldsforebyggelse, må du først få overblik over affaldet og dernæst udpege de områder, hvor det er relevant at mindske affaldsmængderne. Du kan bruge vores skema til at få et overblik over virksomhedens affald og udpege indsatsområder. Se og download Overblik over affaldet her.

I faktaarket Affaldsforebyggelse kan du få vejledning til, hvordan du griber opgaven an. Se og download faktaarket Affaldsforebyggelse her 

Bortskaffelse af erhvervsaffald

Din virksomhed vælger selv, hvem der skal håndtere virksomhedens affald. Du kan finde de firmaer, der må håndtere dit affald i Energistyrelsens affaldsregister. Læs mere i affaldsregistreret hos Energistyrelsen 

Din virksomhed skal opbevare dokumentation for, hvordan virksomhedens affald er håndteret. Dokumentationen skal til enhver tid kunne vises ved et miljøtilsyn.

Virksomheder kan også vælge selv at køre affaldet til Genbrugsstationen. For at kunne aflevere affaldet, skal du tilmelde din virksomheden og købe enten årskort eller engangsbillet til genbrugsstationen. Bemærk at du ikke må aflevere hverken dagrenovation, medicin og klinisk risikoaffald på genbrugsstationen.

Tilmeld din virksomhed til genbrugsstationen hos Vestforbrændingen

Hvordan håndterer du forskellige typer af affald?

Til Erhvervsaffaldsfolderen hører en række faktaark. De beskriver, hvor hver affaldstype skal hen, hvad din virksomhed skal være opmærksom på osv. Hvis du vil have besked, når faktaarkene opdateres, kan du sende en mail til affald@brondby.dk med din virksomheds navn, e-mail, adresse, tlf. nr. og navn på en kontaktperson.

Du kan se og downloade faktaarkene som PDF herunder:

Faktaark om affald

Gebyrer for erhvervsaffald

Det tidligere administrationsgebyr for erhvervsaffald blev fjernet d. 1. januar 2019 og anvisning af erhvervs­affald har derfor i perioden frem til nu været skattefinansieret.

Fra 2021 trådte en ændring af Affaldsaktørbekendtgørelsen i kraft. Kommunerne skal opkræve brugerbetaling for kommunens konkrete anvisning af visse typer ikke-genanvendeligt erhvervsaffald.

Gebyret skal dække kommunens omkostninger og tidsforbrug ved visse konkrete anvisninger af erhvervsaffald og skal ligeledes differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. Denne omkostning udgør kun en lille del af arbejdet med at undersøge, hvor affaldet kan sendes hen til behandling. Den øvrige del af arbejdet vil fortsat være skattefinansieret.

Det nye gebyr må ikke dække affald, der er anvist via kommunens regulativ for erhvervsaffald, affald til genanvendelse, herunder også forbehandling eller sortering og affald til eksport. Gebyret kan heller ikke gives til virksomheder, der selv kommer med forslag til modtageanlæg. Det efterlader kun meget sjældne tilfælde, hvor en virksomhed anmelder en ny affaldstype, som vi ikke på stående fod kan anvise til et modtageanlæg.

Timesats for administrationstid er i 2021 721 kr. /time. Dertil kommer fakturering på 60 kr. pr. opkrævning. Gebyret opkræves, når erhvervsaffaldet er anvist og tidsforbruget dermed er kendt.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune