Bygge- og anlægsaffald

Som ejer af affald har du pligt til at sørge for sorteringen. Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før bortskaffelse med henblik på at kunne genanvende mest muligt.

Det er dit ansvar at sortere og håndtere bygge- og anlægsaffald korrekt

Renovering og nedrivning af bygninger skaber store mængder bygge- og anlægsaffald. Som bygherre er det dit ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver håndteret korrekt. Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, har du det endelige ansvar. Bygherre er den person, eller virksomhed, der betaler for det pågældende bygge- og anlægsarbejde.

Før du går i gang med arbejdet, skal du screene, om affaldet kan indeholde farlige stoffer, som kræver særlig opmærksomhed. Herefter skal du anmelde affaldet via den digitale løsning som kommunen stiller til rådighed.

Når du har anmeldt affaldet, vil kommunen gennemgå materialet. Vi anviser derefter dit affald til et godkendt modtageanlæg. Brøndby Kommune vil som udgangspunkt altid anvise affaldet til de modtageanlæg, som er udpeget i kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

Du skal selv betale for at få bortskaffet dit affald.

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald til kommunen

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald hvis:

 • Dit byggearbejde frembringer mere end 1 ton affald.
 • Du fjerner asbestholdige materialer.
 • Du fjerner forurenet eller farligt affald fx tungmetaller i maling, PCB eller klorparaffiner.

Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer som asbest, PCB og tungmetaller i affaldet. Du kan læse mere om, hvordan du sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer som asbest i trin 1: Bygningsgennemgang og affaldsklassificering.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit affald er bygge- og anlægsaffald, og hvad du skal gøre med det, kan du kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling. 

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

I anmeldelsen skal du angive:

 • Typer af affald
 • De forventede mængder
 • Den målte koncentration af miljøfarlige stoffer
 • EAK koder for farligt affald inkl. asbest.

Du skal vedlægge dokumentation for prøvetagningen og analyseresultaterne af de relevante byggematerialer.

Hvad er bygge- og anlægsaffald, og hvordan håndterer du det rigtigt?

Hvad er bygge- og anlægsaffald?

Alle byggeprojekter, både ombygning, tilbygning, nybyggeri og renovering producerer en masse affald i form af materialerester fra nedrivning, demontering, fraskæring osv.

Affaldet består typisk af:

 • Natursten, f.eks. granit
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Gulvplanker
 • Blanding af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Fliser/klinker
 • Sanitet
 • Vinduer
 • Gips og puds
 • Jord
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Beton og gasbeton
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Blanding af stenmaterialer
 • Isolering fx sten- og glasuld
 • Asbestholdige materialer, f.eks. rør, vægge, tagplader m.v.
 • PVC / plast materialer f.eks. i form af rør, tagrender, gulvbelægning m.v.
 • Byggematerialer der indeholder farlige stoffer, f.eks. maling
 • Tagbeklædning med stenkulstjæreholdig asfalt
 • PCB-holdige materialer
Trin 1: Bygningsgennemgang og affaldsklassificering

For at kunne sortere og håndtere affaldet korrekt, er det nødvendigt at gennemgå bygningen og få overblik over hvilke typer af affald, samt mængder, der kan opstå ved arbejdet. I daglig tale bliver dette kaldt en ”screening”.

Formålet med screeningen er at få afdækket, om der kan være anvendt problematiske stoffer som PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i forbindelse med opførelsen eller tidligere renovering af bygningen.

Læs mere om, hvor du ofte finder farlige stoffer hos Renover-sikkert 

På baggrund af resultatet af screeningen skal der foretages en kortlægning, som består af analyser af de dele af bygningen, som kan indeholde de problematiske stoffer. Kortlægningen bliver ofte kaldt en ”miljørapport”. Du kan få hjælp til at lave en miljørapport af forskellige rådgivningsvirksomheder.

Når der er foretaget en screening og eventuelt en kortlægning, skal du anmelde dit affald.

Trin 2: Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på bygningsaffald.dk. Hvis du ikke har oprettet dig på bygningsaffald.dk, skal du gøre dette med Nem-ID. Du kan herefter oprette en anmeldelse. 

I anmeldelsen skal du sørge for at udfylde de relevante felter, baseret på førnævnte screening eller kortlægning. Hvis anmeldelsen ikke er udfyldt tilfredsstillende vil sagsbehandlingstiden naturligvis være længere end ved en korrekt udfyldelse. 

Brøndby kommunes Miljøafdeling vil herefter gennemgå anmeldelsen og enten anvise affaldet som ønsket, eller henvende sig til anmelder, hvis der er brug for flere prøver eller anden uddybning.

Hvis du har spørgsmål til selve udfyldelsen af anmeldelsen, kan du kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Spørgsmål vedrøremde bygningsaffald.dk skal stilles til Sweco Danmark A/S på tlf. 43 48 46 32.

Trin 3: Sortering af bygge- og anlægsaffald

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning. Generelt gælder, at materialer, der kan genanvendes, skal genanvendes.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaserede tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaserede tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Isoleringsmateriale såsom sten- og glasuld produceret efter 1997
 • Jord
 • Blanding af beton og asfalt
 • Træ

Asbest og andet forurenet eller farligt bygge- og anlægsaffald skal frasorteres det rene bygge- og anlægsaffald.

Brøndby Kommune har udarbejdet en vejledning, som kan give dig et overblik over, hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres. Se og download vejledningen Håndtering af bygge- og anlægsaffald her.

Bemærk, at du skal søge om tilladelse til at have en container eller andet materiale stående på vejen, fortovet eller en sti uden for din egen grund eller ejendom. Læs mere om, hvordan du søger om tilladelse til at have materialer på vej, fortov eller sti her.

Trin 4: Behandling og bortskaffelse

Der findes overordnet tre typer af bygge- og anlægsaffald: rent, forurenet og farligt. 

Det rene og sorterede affald skal så vidt muligt genbruges af bygherre selv. Kan det ikke bruges i eget byggeri, bør det så vidt muligt afsættes til andre, der kan bruge det til materialets oprindelige formål eller lignende formål.

Det rene og sorterede affald, der ikke kan genbruges af bygherre eller af andre, skal sendes til et registreret anlæg for genanvendelse eller afleveres til en indsamlingsvirksomhed, der er registreret i affaldsregistret.

Forurenet og farligt affald skal anvises til godkendte anlæg af kommunen. Hvorhenne det bliver anvist afhænger af affaldets forureningsgrad, indhold af problematiske stoffer samt mængde/størrelse.

Læs mere i Vejledning til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Du kan også selv aflevere mindre mængder sorteret byggeaffald på genbrugsstationen. For at benytte genbrugsstationerne, skal din virksomhed være registreret og tilmeldt en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed Genbrugsstationen her.

Du må først køre det rene byggeaffald på genbrugsstationen, når du har anmeldt byggeaffaldet.

Skal du have transporteret større mængder byggeaffald, fx i forbindelse med nedrivning af vægge eller udskiftning af taget, kan du evt. leje en container hos en transportør eller vognmand eller betale en transportør eller vognmand for at køre det direkte til genbrug. Find en virksomhed, der kan håndtere eller transportere dit affald hos Miljøstyrelsen her. 

Bemærk, at du skal søge om tilladelse til at have container eller andet materiale stående på vejen, fortovet eller en sti uden for din egen grund eller ejendom. Læs mere om, hvordan du søger om tilladelse til at have materialer på vej, fortov eller sti her.

Hvis dit byggeaffald har en kvalitet, så det umiddelbart kan genbruges, som det er, bør du tage kontakt til en forhandler, der sælger brugte byggevarer. Følgende typer byggevarer forhandles brugt:

 • Vinduer
 • Døre
 • Køkkeninventar
 • VVS-udstyr som brusekabiner, vaske og wc’er
 • Detaljer som dørgreb og beslag
 • Tagsten og mursten

Materialerne skal være i god stand og af god kvalitet, men ikke nødvendigvis unikke. Det er vigtigt, at de tages ud eller afmonteres hele, og det kræver forsigtighed under nedrivningen.

Du skal dog være opmærksom på, at materialer der indeholder farlige stoffer ikke må genbruges, men skal håndteres som forurenet eller farligt affald. Det kan for eksempel være termoruder fra perioden 1950-1977, træværk malet med blyholdig maling eller materialer, der indeholder asbest og/eller PCB.

Regulativ for erhvervsaffald

Brøndby Kommune følger de retningslinjer, som er beskrevet i kommunens Regulativ for erhvervsaffald og i det fælles forvaltningsgrundlag, som de sjællandske kommuner har udarbejdet, når vi behandler bygge- og anlægsaffald.

Kontakt kommunen, hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende screening, sortering, håndtering eller anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, er du velkommen til at kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 05. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune