Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen er den ene af tre forvaltninger i Brøndby Kommune. Forvaltningens arbejder med en bred vifte af kommunale tilbud og indsatser for børn og unge mellem 0 og 18 år.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har ansvaret for kommunale tilbud og indsatser i forhold til børn og unge mellem 0 og 18 år. Forvaltningen har blandt andet ansvar for sundhedspleje, dagtilbud, folkeskoler, fritidsordninger, fritidsklubber og Ungdomsskolen. 

Forvaltningen har indsatser i forhold til sårbare børn og unge med særlige behov, ligesom man arbejder med indsatser over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med udgangspunkt i Lov om Social Service. 

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samarbejder med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og står for driften af kommunens biblioteker og kulturhuse.

Forvaltningen forebygger kriminalitet og støtter børn og børnefamilier med forskellige udfordringer i forhold til trivsel, udvikling og læring.

Organisationsdiagram for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
Organisationsdiagram for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Organisationsdiagram for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Organisationsdiagram som tekst

Direktør Bente Skovgaard Kristensen

Stab Stabschef Michael Trøjborg Thomsen

Kultur, Idræt og Fritid Fagchef Anders Voigt Tinning

Dagtilbud og Sundhedspleje Fagchef Charlotte Faldt Andersen

Skoler, Uddannelse og PPR Fagchef Jane Krogh

Børn, Unge og Familier Fagchef Lars-Bo Hansen

SSP og Ungeenheden Fagchef Jens Ansbjerg

Læs mere om Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Kultur, Idræt og Fritid

Området omfatter driften af kulturhusene, biblioteksområdet, Forstadsmuseet, Ungdoms- og musikskolen og Dyregården Søholt.

Vi administrerer lokaler til foreningsbrug og udvikler kultur-, idræts- og fritidstilbud til alle borgere i tæt samarbejde med kommunens foreninger og frivillige.

Dagtilbud og Sundhedspleje

Området omfatter daginstitutioner, dagplejen og sundhedsplejen, og har til formål at fremme børns sunde udvikling, trivsel og læring.

Der arbejdes med systematiske læreplaner og målrettede aktiviteter samt udviklende læringsmiljøer i alle dagtilbud. Udover at drive og udvikle kommunens dagtilbud fører vi tilsyn med såvel egne som private dagtilbud. 

Sundhedsplejen har kontakt til alle familier med børn og følger dem fra graviditet til børnene forlader folkeskolen. Ligeledes har sundhedsplejen andre særlige tilbud såsom mødregrupper, overvægtsklinik samt særlige tilbud til ungefamilier og mødre med særlige behov.

Skoler, Uddannelse og PPR

Området omfatter skoler og skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Uddannelsesvejledning Brøndby (UVB) og sekretariatet for KUI – Sammenhængende Kommunal Ungeindsats.

Udover at drive skolerne arbejder vi med pædagogisk udvikling, metodeudvikling, kvalitetsudvikling og er ansvarlige for, at samarbejdet med øvrige kommuner i forhold til børn med specielle undervisningsbehov fungerer optimalt. 

PPR er et tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år og deres familier, og omfatter blandt andet rådgivning og vejledning om pædagogiske overvejelser og metode- og materialevalg, medvirker til faglig vurdering af småbørns, enkelte eleveres eller klassers muligheder, og medvirken ved rådgivning af forældre og elever.

Uddannelsesvejledningen (UVB) er også en del af den koordinerede ungeindsats (KUI) der har fokus på at understøtte de unge i ungdomsuddannelse og beskæftigelse, samt at koordinere, hvis der er flere indsatser omkring den enkelte unge.

Desuden indgår sekretariatet for KUI – Sammenhængende Kommunal Ungeindsats – i afdelingen. KUI-sekretariatet understøtter de mange afdelinger i kommunen, der arbejder med unge i at skabe sammenhæng og koordinering i indsatsen. Formålet er at hjælpe kommunens unge på deres vej til uddannelse og job. KUI-sekretariatet varetager opgaver relateret til ungeguideordningen, uddannelsesindsats på tværs af kommunens forvaltninger og FGU (Forberedende Grunduddannelse). 

Børn, Unge og Familier

Området omfatter myndighedsfunktionen samt de udførende enheder Unge- og Familieteamet og Døgninstitutionen. 

Vi arbejder med sårbare børn og unge med særlige behov, ligesom vi arbejder med indsatser over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med udgangspunkt i Lov om Social Service. 

Unge- og Familieteamet varetager en række indsatsformer for unge, familier og deres børn. Desuden driver vi Døgninstitutionen, der er en social pædagogisk døgninstitution for unge med psykosociale problemstillinger.

SSP og Ungeenheden

Området omfatter Ungeenheden og SSP-indsatsen.

Ungeenheden, arbejder med forebyggende indsatser i bredeste forstand, herunder kriminalitetsforebyggelse. Ungeenheden arbejder med en bred målgruppe. Målgruppen strækker sig fra 13 til 30 år. Særligt unge med bekymrende adfærd.

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet sikrer helhedsorienterede, forebyggende initiativer i forhold til kriminalitetstruede børn og unge i hele kommunen.

Staben

Staben udfører drifts- og udviklingsopgaver på tværs af forvaltningens ansvarsområder samt sekretariatsopgaver for forvaltningens ledelse og de politiske udvalg, som forvaltningen betjener.

Bente Skovgaard Kristensen

Bente Skovgaard Kristensen

Direktør

Tlf. 43 28 28 28

benkr@brondby.dk

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning

Bente Skovgaard Kristensen
Direktør

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

benkr@brondby.dk

Sidst opdateret den 08. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune