Stabsfunktioner

Staben for Politik, Jura og Kommunikation, Økonomi og HR er stabsfunktioner til kommunaldirektøren og udfører alle opgaver på tværs af kommunens forvaltninger.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Staben for Politik, Jura og Kommunikation arbejder med politisk betjening og forbereder for eksempel dagsordener til direktionen, kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Stabsfunktionen står også for at udvikle den samlede organisation og er ansvarlige for rådhusets drift,  juridisk rådgivning, intern it-sikkerhed, intern og ekstern kommunikation, grafisk design, intern service, erhvervsservice og køb og salg af fast ejendom.

Staben er desuden ansvarlige for kantinedrift, valg og folkeafstemninger. Med til staben hører også kommunens trykkeri og kommunens DPO funktion.

Læs mere om staben

Sekretariat for politisk betjening

Sekretariatet har som primær opgave at være koordinerende sekretariat i forhold til Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. På administrativt plan har stabsfunktionen til opgave, at være sekretariat for den øverste ledelse i form af borgmesteren og kommunaldirektøren.

Stabsfunktionen har ansvar for rådhusets drift f.eks. rådhusbetjente, kantine, trykkeri, ligesom den koordinerer opgaver i relation til kommunens deltagelse i de overordnede regionalpolitiske fora, bl.a. Kommunernes Kontaktråd og Kommunernes Kontaktudvalg samt opgaver om erhvervsstrategi og erhvervspolitik.

Stabsfunktionen har desuden ansvaret for den daglige styring og koordination af informationssikkerheden og opgaverne omkring beskyttelse og rådgivning af persondata. Herudover styrer og koordinerer stabsfunktionen kommunens beredskab og er ansvarlig for offentlige valghandlinger i kommunen.

Jura

Teamet servicerer hele organisationen med juridisk bistand og bidrager blandt andet til at kvalitetssikre sagsbehandlingen i kommunen. Afdelingen er også ansvarlig for at udfærdige køb, salg og udlejningsaftaler over kommunale ejendomme.

Kommunikation

Kommunikationsteamet løser interne og eksterne kommunikationsopgaver, der går på tværs af kommunen og er ansvarlig for bl.a. udvikling og drift af kommunens hjemmeside, intranet, personaleblad, sociale medier og grafiske opgaver.  

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen varetager kommunens centrale økonomifunktion. Opgaven består bl.a. i koordinering og styring af kommunens samlede budgetlægning og regnskabsaflæggelse, varetagelse af opgaver vedrørende den finansielle styring samt løsning af de daglige centrale økonomiopgaver. Herudover bistår afdelingen den politiske og administrative ledelse med planlægnings-, styrings- og udviklingsopgaver. Der arbejdes bl.a. med metodeudvikling af styreformer, udarbejdelse af prognoser samt tværgående analyser, herunder budgetanalyser, konsulentopgaver for de øvrige forvaltninger m.m.

Afdelingen er ansvarlig for organisering af kommunens udbud, indkøb og forsikring ligesom kommunens kontrolgruppe og centrale opkrævningsenhed er tilknyttet her. 

Afdelingen varetager fremskrivning af kommunens lønbudget, afdelingens budgetlægning/regnskabsopfølgning. Administration og support omkring ressourcestyringsværktøjer samt udarbejdelse af statistikker til opfølgning af fx lønforbrug og fravær.

HR-afdelingen

HR-afdelingen er ansvarlig for, at der igangsættes og gennemføres overordnede personalepolitiske tiltag med henblik på at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser for kommunens ansatte, eksempelvis medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU), medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og redskaber til at fremme et godt arbejdsmiljø. HR-afdelingen arbejder med at udvikle og tilbyde forskellige uddannelsestilbud, herunder lederuddannelse. Afdelingen har desuden en ressourcerolle i forhold til arbejdsmiljø og tilbyder bl.a. konfliktmægling, leder- og projektledersparring, stressvejledning og assistance til gruppeprocesser og gruppeudvikling samt bistand i forbindelse med komplekse personalejuridiske opgaver. Afdelingen er sekretariat for HovedMEDudvalget og rådgiver MED-organisationen.

HR-afdelingen har også ansvar for ledelsesinformation (statistikker til opfølgning af fx lønforbrug og fravær), herunder udvikling af nye værktøjer til styrkelse af effektiv ledelse i organisationen.

Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med lønudbetaling til alle medarbejdere i kommunen herunder indhentning af lønrefusioner og dagpengeindtægter samt administrationen af tjenestemandspensioner. Afdelingen varetager personaleadministrativ sagsbehandling for alle medarbejdere i kommunen.

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Økonomiafdelingen

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

okonomi@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

HR-afdelingen

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

personale@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 01. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune