Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen er den ene af tre forvaltninger i Brøndby Kommune. Forvaltningens arbejder med en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver.

Social- og Sundhedsforvaltningen varetager en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver. Forvaltningen har ansvaret for aktivering og beskæftigelse af ledige borgere, kommunens borgerservice og tandpleje.

Forvaltningen betjener ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale behov. De arbejder blandt andet med hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler.

Social- og Sundhedsforvaltningen har desuden ansvaret for driften af kommunens tre ældrecentre og en række bo- og dagtilbud for borgere med nedsat funktionsevne. 

Organisationsdiagram for Social- og Sundhedsforvaltningen
Organisationsdiagram for Social- og Sundhedsforvaltningen

Organisationsdiagram for Social- og Sundhedsforvaltningen

Organisationsdiagram som tekst

Direktør Cecilie Engell

Stab og Økonomi Stabs- og borgerservicechef Søren Wermuth Larsen

Handicap, Psykiatri og Misbrug Socialchef Bo Kristiansen

Ældre og Omsorg Ældrechef Klaus Godsk Kolberg

Jobcenter Jobcenterchef Bjarne Bo Larsen

Borgerservice Stabs- og borgerservicechef Søren Wermuth Larsen

Sprog og Kompetencecenter Forstander Lars Nordborg Olsen

Tandplejen Overtandlæge Helle Larsen

Læs mere om Social- og Sundhedsforvaltningen

Stab og Økonomi

Stab og Økonomi varetager koordination af Social- og Sundhedsforvaltningens fælles opgaver omkring økonomi og personale samt overordnede sikkerheds- og driftsopgaver.

Stab og Økonomi varetager også sekretariatsopgaver for Social- og Sundhedsforvaltningen, forvaltningens ledelse og politiske udvalg. Her arbejdes med tværgående udviklings- og analyseopgaver samt koordinerings- og kommunikationsopgaver i Social- og Sundhedsforvaltningen. 

Også de kommunale opgaver i forhold til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse samt den tværgående hygiejnefunktion, samarbejde med frivillige sociale aktører og foreninger ligger i Stab og Økonomi.

Handicap, Psykiatri og Misbrug

Handicap, Psykiatri og Misbrug varetager eksterne enheder for voksne med særlige behov såsom botilbud, bofællesskaber, socialpsykiatri, hjemmevejledning, væresteder og misbrug m.v. samt udbud og administration af aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse til fysisk/psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. Visiterer til bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med særlige behov samt til misbrugsbehandling og behandler støtteforanstaltninger efter Serviceloven. Hertil kommer visitation til specialundervisning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for samme målgruppe.

Ældre og Omsorg

Ældre og Omsorg varetager opgaver inden for pleje/omsorg, praktisk hjælp, social aktivering samt hjælpemidler til kommunens ældre og handicappede borgere. Desuden varetager sektoren trænings- og rehabiliteringsopgaver for såvel yngre som ældre borgere.

Ældre og Omsorg er ansvarlig for visitation og drift af kommunens tre store plejecentre, ældreboliger, Træningscenter Brøndby, hjælpemiddeldepot samt hjemmeplejeområdet, der leverer såvel personlig som praktisk bistand til hjemmeboende borgere. Sektoren rådgiver borgere og pårørende om sundhedsrelaterede områder, bl.a. demens og plejeorlov og er endvidere ansvarlig for forebyggende besøg til alle borgere over 75 år samt koordinationen med sygehuse ved udskrivning af ældre borgere
med særlige problemstillinger. Desuden varetages driften af daghjem, boenhed for demente, sygeplejeklinikker, kontinensklinik, pensionisthuse og cafeer for pensionister.

Jobcenter

Jobcenteret varetager den kommunale beskæftigelsesindsats for ledige borgere, sygedagpengemodtagere, revalidender og borgere under integrationsloven. Indsatsen for borgere på sygedagpenge, borgere i jobafklaringsforløb og i ressourceforløb samt borgere i fleksjob eller på ledighedsydelse varetages i Team Job & Helbred på Rådhuset, hvor også Jobcentrets Administration og Stab ligger. Jobcentrets afdeling på Langbjerg har ansvaret for virksomhedsservice samt for indsatsen for jobparate ledige og aktivitetsparate ledige. Indsatsen for unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse foregår i Ungehuset.

Borgerservice

Borgerservice består af:

Borgerservice
Borgerservice bemander frontekspeditionen på Rådhuset, hvor der også ydes hjælp til selvbetjeningsløsninger. Afdelingen står for kommunens centrale telefonomstilling og varetager desuden en række opgaver som fx akut boliganvisning, folkeregister, sygesikring, vielser og udlejning af nyttehaver og selskabslokaler. På statens vegne administrerer afdelingen ansøgninger om pas og kørekort.

Ydelsesservice
Ydelsesservice varetager udbetaling af kontanthjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud samt sygedagpenge og pensionsudbetalinger. Afdelingen står også for udbetaling af mindre ydelser og tillæg som fx helbredstillæg, beboerindskudslån og enkeltydelser. Der ydes desuden råd og vejledning vedrørende krisecentre. 

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter administreres af Brøndby Kommune og udfører blandt andet undervisning i dansk for udlændinge for de 8 samarbejdende kommuner.

Tandpleje

Tandplejen varetager tandpleje for børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje samt tandpleje for de allermest socialt udsatte borgere i Brøndby Kommune.

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Cecilie Engell
Direktør

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Sidst opdateret den 26. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune