Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen er den ene af tre forvaltninger i Brøndby Kommune. Forvaltningen arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor kommuneplanlægning, lokalplaner, strategisk byudvikling, miljø og affald.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med kommuneplanlægning, lokalplaner og strategisk byudvikling, som for eksempel de store udviklingsprojekter i Brøndby Strand og Sportsbyen.

Opgaverne omfatter desuden kollektiv trafik (letbane og bus), vejbelysning, veje og broer samt anlæg, drift og vedligeholdelse af alle kommunale bygninger - herunder energimærkning og energibesparelser.

Forvaltningen betjener som myndighed borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, miljø og klima.

Derudover varetager man den daglige drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier og grønne områder og har den daglige drift af affaldsområdet, herunder kommunens genbrugsstation.

Organisationsdiagram for Teknik- og Miljøforvaltningen
Organisationsdiagram for Teknik- og Miljøforvaltningen

Organisationsdiagram for Teknik- og Miljøforvaltningen

Organisationsdiagram som tekst

Direktør Casper Toftholm

TMF sekretariatet Sekretariatschef Lars Bo Hasselby

It- og Digitalisering It- og Digitaliseringschef Asger Dalfoss Jacobsen 

Sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand

Plan Chef Nina Hanne Holst

Miljø Chef Kathleen Kjærulff

Materielgården Chef Michael Nyholm Strøm

Kommunale Ejendomme Chef Jens Christian Zøfting-Larsen

Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningen

TMF sekretariatet

TMF sekretariatet varetager opgaver for hele Teknik- og Miljøforvaltningen. Hovedopgaverne er udvalgsbetjening af Teknik- og Miljøudvalget samt sekretariatsbistand til direktør, ledelse og forvaltningen. 

TMF sekretariatet løser samtidig opgaver indenfor budget- og økonomistyring, personaleadministration, kommunikation, hjemmeside og intranet, adresseregisterføring og BBR-registrering samt digitalisering og anvendelse af geografisk information - GIS. 

It- og Digitalisering

It- og Digitalisering varetager driften og udviklingen af kommunens It både centralt og decentralt. Afdelingen er rådgiver for organisationen i It spørgsmål, men er også projektholder på de centrale elementer og koordinerer den digitale udvikling i kommunen og rådgiver i spørgsmål om digitalisering. Afdelingen medvirker som projektkatalysator ved systemanskaffelser, ændringer og implementering og kan i den forbindelse påtage sig projektledelsen. Afdelingen har desuden til opgave at følge udviklingen på de digitale områder og sikre systemhåndtering, koordinering af informationer til ledelsen, systemejerne og berørte enheder i hele organisationen.

Sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand

Den fysiske udvikling af Fremtidens Brøndby Strand er i en størrelse og i et omfang, som ikke er set i Brøndby, siden bydelen blev opført. For at kunne realisere den strategiske udviklingsplan er der nedsat et Sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand, som skal understøtte en succesfuld proces og resultat.

Plan

Planafdelingen varetager kommuneplanlægning, strategisk byudvikling og lokalplaner. Plan løser derudover en række andre opgaver fx konkret sagsbehandling inden for landzone, lokalplaner, bygningsreglement, naturbeskyttelse og VVM. Planopgaverne omfatter desuden kollektiv trafik (letbane og bus), vejbelysning, veje, broer, kolonihaver samt grønne områder.

Miljø

Miljøafdelingen løser opgaver inden for affald, miljø og klima. Miljø tager sig både af affaldsplanlægningen og den daglige drift af affaldet fra husstande, erhverv og genbrugsstationen, som er placeret på Sydgårdsvej. Miljøopgaverne indebærer miljøtilsyn med virksomheder, jordforureningssager og myndighedsopgaver inden for kloak og vand. De centrale opgaver, når det gælder klimaet, er planlægning og tilpasning i forhold til regn og hav.

Materielgård

Materielgården varetager den daglige drift, vedligeholdelse og pleje af veje, stier og grønne områder. Materielgårdens medarbejdere rydder sne og glatførebekæmper samt løser diverse mindre serviceopgaver, typisk ad hoc opgaver for kommunens forvaltninger. Endelig løses en række indtægtsdækkede opgaver for andre forvaltninger og en række grundejerforeninger.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger - herunder energimærkning og energibesparelser - samt opgaver af tilsvarende karakter i helt eller delvist lejede ejendomme. Med til afdelingen hører også rengøring samt teknisk servicepersonale på skolerne.

Casper Toftholm

Casper Toftholm

Direktør

Tlf. 43 28 28 28

casto@brondby.dk

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltning

Casper Toftholm
Direktør

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

casto@brondby.dk

Sidst opdateret den 01. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune