Godt at vide om skolestart

Spørgsmål og svar om dit barns skolestart, indskrivning i skole mv.

Skal dit barn starte i skole? Eller skal I flytte?

Find skolernes feriekalender, læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole samt flytning og skoleskift.

Fra dagtilbud til skole og SFO

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Børn, der starter i skole, starter med at gå i børnehaveklasse  (0.klasse). Normalt begynder børn i børnehaveklasse det år, hvor de fylder seks år.

Alle forældre til børn, der fylder 6 år får et brev fra den lokale skole om tilmelding til børnehaveklasse med start til august det år barnet fylder 6 år. Brevet udsendes i november forud for skolestart.

Det er obligatorisk at starte skolegangen i børnehaveklassen, da undervisningspligten også omfatter 0. klasse.

Hvordan foregår overgangen fra dagtilbud til skole og SFO?

Børnehaven, skolen og fritidsordningen skal i samarbejde med dig sikre dit barn en god og tryg overgang.

Dit barn kommer bl.a. på besøg i skolen og fritidsordningen inden det skal starte, for at lære sine nye kammerater, de voksne og stedet at kende. Af samme årsag starter børnene i SFO d. 1. maj, inden skoleåret starter. 

Du bliver også inviteret til en samtale om dit barn i børnehaven i forbindelse med skoleindskrivningen.

Sammen med pædagogerne, der kender barnet godt, laver I en beskrivelse af dit barn. Ud fra beskrivelsen tager skolen og fritidsordningen imod dit barn på en måde, der sikrer dit barn mest mulig tryghed og læring i overgangen.

Læs folderen "En god skolestart" (PDF)

Læs om overgangssamarbejdet mellem dagtilbud, skole og SFO (PDF)

Kan mit barns skolestart udsættes?

Dit barns skolestart kan udsættes et år, men kun hvis udsættelsen er begrundet ud fra et hensyn til dit barns udvikling. Ansøgningsskema udleveres i børnehaven.

Hvis I ønsker at udsætte jeres barns skolestart, skal I kontakte jeres barns daginstitution hvor I kan får udleveret et ansøgningsskema. 

Kan jeg selv vælge hvilken skole, mit barn skal gå på?

Ja, der er frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Grænsen for optagelse af elever uden for skoledistriktet er dog fastsat til 26 pr. klasse og 22 pr. klasse på Brøndbyvester Skole.

Vi har følgende regler for optagelse af børn uden for skoledistriktet: 

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre
  • Familiemæssig tilknytning til elever på skolen
  • Borgere der bor nærmest skoledistriktet har forrang i forhold til borgere som bor længere væk.

 

Dit barn kan også starte på en fri- eller privatskole. Her skal du også tilmelde dit barn via den digitale pladsanvisning, og angive hvilken fri- eller privatskole, som dit barn skal starte på. Det er ikke en tilmelding til privatskolen, men blot en orientering til Brøndby Kommune, som har pligt til at vide, hvor samtlige børn går i skole.

 

 

Kan mit barn modtage hjemmeundervisning?

Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men det er ikke et krav, at barnet skal gå i skole. Som forælder kan du derfor vælge selv at stå for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, og der findes nogle regler for hjemmeundervisning, som skal være opfyldt.

 

Krav til hjemmeundervisning

Hvis du selv vil stå for undervisning af dit barn, skal undervisningen stå på mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og det anses som et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres entydigt. Det følger af bestemmelsen i friskolelovens § 9, stk. 2.

Du skal henvende dig til barnets distriktsskole og oplyse følgende:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen
  • Startdato for undervisningen
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem underviser børnene

I Brøndby Kommune er det distriktsskolen, der fører løbende tilsyn med hjemmeundervisning.

 

Prøver og opfølgning

Distriktsskolen har mulighed for hvert år at afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist barnet, leder prøverne efter aftale med distriktsskolen.

Hvis distriktsskolen skønner, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen underrette forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

 

Flytning og skoleskift

Hvad gør jeg, hvis jeg er tilflytter til kommunen, og ønsker at indskrive mit barn?

Når du er flyttet til Brøndby, henvender du dig på den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Henvender du dig til distriktsskolen, er du garanteret en plads til dit barn.

Ønsker du en anden skole end distriktsskolen, er det antallet af elever på det pågældende klassetrin der er afgørende for om dit barn kan få plads. 

Kan mit barn gå i samme skole, hvis vi flytter?

Hvis I flytter til en anden adresse i Brøndby Kommune eller til en anden kommune, kan dit barn stadig fortsætte i samme skole. 

Hvis I flytter fra Brøndby kommune skal I dog være opmærksomme på, at eventuelle udgifter til transport ikke bliver dækket af kommunen. 

Kan mit barn skifte skole?

Undervejs i skoleforløbet kan forældrene ønske en anden skole for deres barn. Forældrene skal henvende sig på den nuværende skole, og på den skole hvortil de ønsker barnet flyttet.

Vær opmærksom på, at valg af skole er et spørgsmål begge forældremyndighedsindehavere som udgangspunkt skal være enige om.

Såfremt skolen har plads på det pågældende klassetrin, skal skolen optage eleven.

Kan mit barn få transport til skole?

I henhold til Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har et bestemt antal kilometer til skole. Der er ingen børn i Brøndby der har så langt til distriktsskolen, at de kan få transporten betalt.

Vælger du, at dit barn skal gå eller blive gående på en anden skole end distriktsskolen er eventuelle udgifter til transport Brøndby Kommune uvedkommende. I betaler selv evt. transport.  

Brøndby Kommune sørger for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever. Ligeledes sørger kommunen for transport af elever, der er henvist til specielle undervisningstilbud beliggende på andre skoler end distriktsskolen. Henvend dig på dit barns skole, hvis I på grund af skader (f.eks. brækket ben) har behov for midlertidig transport til og fra skole.

Støtte for børn med særlige behov eller handicap

Hvis dit barn har behov for særlig støtte eller har et handicap, kan du kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), for at høre mere om den støtte, som dit barn kan få. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Se skolernes feriekalender

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 15. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune