Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Find mere information om PPR og hvordan vi arbejder for at understøtte børn og unges trivsel

Velkommen til PPR Brøndby Kommune!

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og vi er en tværfaglig rådgivningsenhed bestående af talehørekonsulenter, specialpædagogiske vejledere, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut og PPR konsulent.

Vores opgave er at understøtte, at børn i alderen 0-18 år lærer, udvikler sig og trives i deres dagtilbud/dagpleje/hjemmepasning samt skole og SFO.

Vi samarbejder med kommunens dagtilbud/skoler om at skabe gode lærings- og trivselsmiljøer for børn generelt i Brøndby Kommune. Og vi samarbejder naturligvis også med jer som forældre og jeres barns dagtilbud/skole i de tilfælde, hvor I oplever, at jeres barn har behov for særlig støtte i dagtilbud/skole.


PPR er også del af visitationsudvalget i forbindelse med visitering til specialpædagogisk bistand.

Hvis I er bekymret for jeres barns læring, udvikling og trivsel i dagtilbud eller skole

Hvis I er bekymret for jeres barns læring, udvikling og trivsel i dagtilbud eller skole, skal I først  kontakte personalet i dagtilbuddet/skolen og drøfte jeres bekymring. Både dagtilbud og skoler har særligt uddannede personaler, som også kan hjælpe jeres barn. I samarbejde med dagtilbud/skole, kan I som forældre, herefter aftale at inddrage PPR mhp. at få rådgivning og vejledning.

Et samarbejde med PPR indledes altid med et opstartsmøde, hvor vi sammen drøfter situationen og tilrettelægger et forløb mhp. at understøtte jeres barns læring, trivsel og udvikling.

Hvert forløb i PPR tilrettelægges individuelt afhængigt af, hvad udfordringerne er, men som forældre kan I forvente, at vi fra PPR tilbyder sparring og rådgivning til jer som forældre, sparring og rådgivning til pædagoger/lærere og foretager observationer af de børnefællesskaber, som jeres barn er en del af i dagtilbuddet/skolen. Det kan nogle gange også være relevant at have afklarende samtaler med dit barn og teste dit barn.

Al samarbejde foregår naturligvis med samtykke, og I vil altid være inddraget og oplyst om, hvilke interventioner PPR vurderer, der skal til, for at vi sammen kan understøtte jeres barns videre læring, udvikling og trivsel. Vi samarbejder også med fx Børnepsykiatrien, VISO, audiologiske afdelinger eller Børneterapien i de tilfælde, hvor disse også indgår i at hjælpe jer og jeres barn.

Kan vi som forældre kontakte PPR direkte?

Som forældre, er I altid velkommen til at kontakte PPR telefonisk med spørgsmål, der relaterer sig til jeres barns læring, trivsel og udvikling. Henvendelsen kan også være anonym.
I vores rådgivning bestræber vi os mod, at I oplever at blive hjulpet og nogle gange vil henvisning til andre relevante fagpersoner og tilbud i kommunen også være del af rådgivningen.

PPR kan kontaktes telefonisk på tlf. 4328 2830 mandag-fredag mellem 8.30 – 14.00.

Ved akutte hændelser 

Psykologer i PPR varetager kommunens kriseberedskab, som kan kontaktes ved akut opståede hændelser som fx pludselig død i et barns netværk, overfald, trusler, overværelse af ulykker, som involverer eller berører et barn under 18 år og som bor i Brøndby kommune.
Kriseberedskabets indsats er primært tilrettelagt for barnets/den unges netværk (forældre, fagprofessionelle) med henblik på herigennem at understøtte barnet/den unge. I enkelte tilfælde kan der afholdes samtaler med barnet/den unge.


Hvis I har brug for at benytte jer af kriseberedskabet skal I henvende jer til jeres barns dagtilbud, skole eller socialrådgiver, som retter henvendelse til PPR.
Kriseberedskabet kan kontaktes alle hverdage undtagen mellem jul og nytår.

Her finder I en nærmere præsentation af de enkelte faggrupper i PPR

Fysio- og ergoterapeuter

Børn og unge, der har behov for ergo- og fysioterapeut, har på et eller flere områder svært ved at udføre eller deltage i daglige meningsfulde aktiviteter, der har betydning for deres trivsel og udvikling.

Børn og unge kan f.eks. have udfordringer i forhold til: 

 • Personlige færdigheder, fx af- og påklædning og spisning
 • Daglige færdigheder, fx følge daglige rutiner, hjælpe med i madlavning
 • Leg, fx individuelt eller sammen med andre børn i hverdagen
 • Finmotorik, fx lyne lynlås, tage sokker af og på, skære frugt, tegne og skrive
 • Grov motorik, fx kravle, hoppe, cykle og boldspil
 • Perception, fx visuel opfattelse og bearbejdelse
 • Regulering af sanserne, fx tilpasse tempo og kraft, holde fokus i aktive omgivelser, undgår/opsøger specifikke legeredskaber fx gynger, klatrestativ

Ergo- og/eller fysioterapeut ser på de grundlæggende forudsætninger hos barnet/den unge samt omgivelsernes betydning for barnets deltagelse i fællesskabet samt i hverdagens aktiviteter.

Nogle børn og unge med behov for ergo- og eller fysioterapeutisk bistand kan opleves som motorisk usikre eller motorisk urolige. Her vil ergo- og fysioterapeut hjælpe barnet/den unge til at udvikle nye færdigheder og understøtte en mere velfungerende hverdag.

Ergo- og fysioterapeut kan tilbyde:

 • Observation, undersøgelse og vurdering af barnet/den unge. Dette kan foregå i barnets/den unges vante kontekst eller på PPR
 • Rådgivende og vejledende samtaler med forældre
 • Rådgivning og sparring til fagprofessionelle omkring barnet/den unge. Dette med henblik på at skabe de bedste lærings- og deltagelsesbetingelser i barnets hverdag 
 • Deltagelse i relevante tværfaglige møder
 • Henvisning til relevante hjælpemidler. 
Psykologer

Den psykologiske indsats kan være relevant, når der er bekymring i forhold til et barns/en ung generelle, personlighedsmæssige, sociale-emotionelle og/eller indlæringsmæssige udvikling.

Psykologerne kan tilbyde:

 • Rådgivende og vejledende samtaler med familierne/de fagprofessionelle omkring barnet/den unge
 • Supervision af og sparring med de fagprofessionelle tilknyttet barnet/den unge
 • Psykologisk testning og screening af barnet/den unge
 • Pædagogisk-psykologisk vurderinger mhp. specialpædagogisk bistand
 • Afklarende samtaleforløb af kortere varighed
 • Psykologisk krisehjælp ved pludselige opstået hændelser af alvorlig karakter

 

Specialpædagogiske vejledere

Den specialpædagogiske indsats kan være relevant, når der er bekymring i forhold til en børnegruppe eller et læringsmiljø, som kalder på en særskilt specialpædagogisk indsats. Den specialpædagogiske indsats kan være rettet mod et enkelt barn/en ung, en gruppeindsats eller en daginstitution/skole. De specialpædagogiske vejlederes indsatser er i overvejende grad rettet mod de fagprofessionelle omkring børnene/de unge.

Specialpædagogiske vejledere kan tilbyde:

 • Rådgivning og sparring til de fagprofessionelle omkring barnet/den unge
 • Vejledning i brugen af specialpædagogiske redskaber/indsatser. 
 • Observationer i dagtilbud/skoler. De kan være rettet mod læringsmiljøet, børne- /unge fællesskaber, det enkelte barn/den unge og de fagprofessionelles praksis

 

Talehørekonsulenter

Tale-hørekonsulenternes indsats kan være relevant, når der er bekymring ift. sprog, kommunikation eller hørelse. Derudover samarbejder tale- hørekonsulenterne med skoler og dagtilbud om udvikling af de sproglige læringsmiljøer, som børn og unge indgår i. I alle samarbejdsrelationer tager vi udgangspunkt i, at sprog og kommunikation har afgørende betydning for barnets generelle læring, udvikling og trivsel.

Tale-hørekonsulenterne kan tilbyde:

 • Rådgivende og vejledende samtaler med forældre
 • Sparring og rådgivning til fagprofessionelle omkring barnet/den unge
 • Sparring og rådgivning til fagprofessionelle med henblik på udvikling af de sproglige læringsmiljøer, som børn og unge indgår i
 • Sproglige undersøgelser og vurderinger efterfulgt af tilbagemelding og rådgivning til forældre samt fagprofessionelle omkring barnet/den unge
 • Undervisningsforløb til børn og unge. I disse forløb indgår vejledning til forældre samt forældredeltagelse i varierende omfang.  
 • Undersøgelses- og undervisningstilbud for børn med særlige vanskeligheder: sproggruppe og fonologigruppe i Taleboblen, talesprogklasse og stammegruppe.
 • Rådgivning til forældre og fagprofessionelle omkring børn og unge med høretab 

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Horsedammen 42 gang B,
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 30

ppr@brondby.dk.

Telefontider 

Mandag-fredag fra 8.30 -14.00

Sidst opdateret den 30. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune