Brøndby 2030 (tekstversion)

Her kan du læse Brøndby strategi 2030 i tekstversion.

Strategi Brøndby 2030

Borgmesterens forord

Vi har mange stærke fællesskaber i Brøndby. Unge som ældre tager et stort ansvar for, at vi har noget at samles om. Det mærker vi i kommunens kulturliv, i foreningerne, i boligselskaberne – og ikke mindst i en af Danmarks største fodboldklubber. Og så er vi så privilegerede, at vi er omgivet af dejlig natur som Vestvolden, Strandparken, Den Grønne Kile og Brøndbyskoven.

Vi står stærkt, men vi kan gøre det endnu bedre. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at udarbejde kommunens første samlede strategi. Strategien sætter retningen for, hvor vi skal hen, og hvad vi vil prioritere frem mod 2030. Vi vil navigere efter visionen de næste 10 år, men vores nuværende målsætninger kan skiftes ud undervejs, så de hele tiden passer til virkeligheden i Brøndby.

Vi har taget udgangspunkt i Brøndbys muligheder og udfordringer. På den baggrund har vi formuleret en fælles vision og udvalgt fem fokusområder, vi skal arbejde med. Og det er langtfra foregået i et lukket mødelokale. Vi har kigget ud i kommunen og har talt med borgere på kulturnatten og skolelever på den årlige demokratidag. Vi har også åbnet dørene for eksterne eksperter for at få deres blik på strategien. Og vi har ikke mindst set hinanden i øjnene til mange spændende politiske drøftelser i kommunalbestyrelsen. Alle møder har givet os en uvurderlig viden og udfordret og skærpet os. For eksempel fik klimaet en central placering i strategien, efter at vi så tydeligt mærkede borgernes grønne engagement på kulturnatten. I dag står vi med en gennemarbejdet strategi, vi er stolte af, og som vil blive et aktiv for Brøndby.

Nu skal strategien ud at leve, og der skal handlinger bag ordene. Det betyder også, at vi internt skal arbejde og samarbejde på nye måder, så vi får skabt nye løsninger til gavn for borgerne.

Borgere, medarbejdere og de eksterne eksperter, der har bidraget, skal have en stor og varm tak – jeres idéer og faglige viden har i høj grad styrket strategiarbejdet. Det er takket være alle de gode bidrag, at vi i dag har en strategi, der indeholder tydelige prioriteter, sætter retning og er ambitiøs på Brøndbys vegne.

God læselyst!

På kommunalbestyrelsens vegne.

Kent Max Magelund

Vision Brøndby 2030

Et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i

Visionen realiseres i fem fokusområder

For at lykkes med visionen skal flere børn og unge godt fra start, ikke mindst når det gælder sundhed og uddannelse. Derfor vil vi sætte tidligt ind for at fremme hele familiens trivsel, sundhed og læring. Uddannelse og beskæftigelse er vigtige skridt på vejen hertil, og for langt de fleste borgere går det godt. Men der er behov for, at endnu flere gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde.

Læring, sundhed og trivsel går hånd i hånd med oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Og fællesskaber kan være vejen til, at flere borgere får mere bevægelse ind i hverdagen. Brøndby har et rigt idræts- og fritidsliv, som mange borgere er aktive i og glade for – og mange flere kan blive en del af de mange foreninger i byen. For andre skal fællesskaberne udvikles uden for det etablerede foreningsliv, hvor fx naboskaberne i boligområderne, kulturtilbud eller naturen kan være udgangspunktet.

Det er derfor vigtigt, at vi passer på vores natur og de grønne områder i byen. Her kan alle aldersgrupper få gode oplevelser, og vi kan hjælpe til at fremme levesteder for både dyr og planter. De grønne områder er – sammen med mere varierede boligformer – også vigtige brikker, når det handler om at tiltrække flere erhvervsaktive borgere og børnefamilier, som kan bidrage til den sociale sammenhængskraft og velfungerende boligområder.

For at vedblive at være en by, som vi er stolte af, vil vi gå forrest, når det handler om at løse klimaudfordringerne. Vi vil som kommune skabe markante resultater ved at mindske vores eget klimaaftryk, og vi skal samtidig understøtte, at børn og unge får en positiv tro på fremtiden ved at fortælle og vise dem, hvordan vi alle kan være med til at gøre en forskel for klimaet.

Vi har derfor valgt disse fem fokusområder for at realisere vores vision:

 1. Flere i uddannelse og beskæftigelse
 2. Større variation i natur og grønne områder
 3. Mere idræt, sport og bevægelse hele livet
 4. Mere varierede boligformer
 5. Mere klimavenlig kommune

En by med læring og beskæftigelse

Flere i uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og job er en vigtig forudsætning for selvforsørgelse og social mobilitet. Derfor ønsker vi, at alle skal have mulighed for at blive en del af et uddannelses- og arbejdsfællesskab. Vi skal blive endnu bedre til at sætte tidligt ind for at forebygge sociale problemer.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Flere børn lykkes i folkeskolerne
 • Flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv
 • Flere borgere får mere uddannelse
 • Familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt

Brøndby slipper naturen løs

Større variation i natur og grønne områder

 Vi vil bevare og udvikle Brøndbys natur og grønne områder. En øget biodiversitet er både et mål i sig selv og et middel til at fremme oplevelsesværdien og borgernes sundhed og trivsel. Ved at gøre de grønne områder og byrum attraktive og tilgængelige, kan de danne gode rammer om aktiviteter og fællesskaber.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Naturen og de grønne områder er mere vilde og varierede
 • Flere borgere får naturoplevelser i Brøndby

En by med puls og bevægelse

Mere idræt, sport og bevægelse hele livet

Brøndby skal være en idræts- og sportskommune med gode rammer for både bredde og elite. Alle skal have mulighed for at tage del i aktiviteter, der fremmer fællesskab, sundhed og trivsel – uanset alder, økonomisk formåen og livsomstændigheder.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Børn og unge bevæger sig mere, når de er i kommunens institutioner og skoler
 • Flere borgere er en del af et fællesskab, hvor der indgår bevægelse

Byliv og boligdrømme

Mere varierede boligformer

Vi vil skabe mere varierede boligformer. Det vil gøre det muligt at tiltrække nye, erhvervsaktive borgere og børnefamilier. Det vil samtidig give Brøndbys borgere mulighed for at finde en god og attraktiv bolig. Samtidig arbejder vi på at skabe økonomisk og socialt bæredygtige boligområder. De skal have en balanceret vækst og en beboersammensætning med varieret alder og indkomst.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Brøndby er en mere attraktiv bosætningskommune
 • Brøndby har et mere balanceret udbud af ejerformer og boligtyper

Brøndby tager klimaansvar

Mere klimavenlig kommune

Brøndby skal være en mere klimavenlig kommune, der tager medansvar for at løse klimaudfordringerne. Vi vil skabe løsninger, der tilpasser sig klimaforandringerne, samtidig med at vi arbejder på at mindske vores klimamæssige fodaftryk.

 Vi forpligter hinanden på, at:

 • Brøndby Kommune viser vejen i den grønne omstilling ved at begynde med os selv
 • Brøndby Kommune finder løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav
 • Borgerne handler mere klimavenligt og bæredygtigt

Sådan fører vi strategien ud i livet

For at strategien kommer til at gøre en positiv forskel, skal den ud at leve. Det sker ved, at vi fortsat inddrager borgere, medarbejdere og eksperter i udviklingen af de indsatser, der skal realisere vision og målsætninger. For det er i fællesskab, at vi får skabt de gode løsninger.

Med strategien har vi udstukket en tydelig retning, og vi vil sikre, at fokus fastholdes frem mod 2030. Det gør vi ved at opstille målbare mål, som vi tilpasser eller udskifter, når virkeligheden ændrer sig. Og vi vil systematisk følge op på, om vi skaber reelle forandringer.

At lykkes med strategien er en fælles opgave. Alle borgere, virksomheder, boligorganisationer og medarbejdere inviteres til at bidrage med initiativer, der understøtter vision og fokusområder. Vi glæder os til at komme i gang.

Læs Strategi Brøndby 2030 i grafisk form

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 22. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune