Regler for politikerbesøg

Politikere er velkomne til at besøge Brøndby Kommunes institutioner. Men det skal ske under hensyntagen til den enkelte institutions brugere, medarbejdere og daglig arbejdsgang. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget nogle regler for, hvordan det kan foregå.

Reglerne gælder for politikeres besøg på kommunale institutioner, og der skelnes mellem:

 • Kommunale politikere (Brøndbys kommunalbestyrelsesmedlemmer)
 • Eksterne politikere (ministre, folketingsmedlemmer og –kandidater, regionsrådsmedlemmer og –kandidater, kandidater til kommunalbestyrelse samt medlemmer af EU-parlamentet og –kandidater)
 • Fælles for både kommunale politikere og eksterne politikere

Regler for politikeres besøg på kommunale institutioner

Kommunale politikere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har – uanset om de er medlemmer af vedkommende stående udvalg eller ej – ret til i kraft af deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlem at besøge kommunale institutioner.

 • Henvendelse om besøg skal rettes til Borgmesteren, som jf. styrelseslovens §31, er øverste daglige leder af administrationen eller forvaltningsdirektøren. Hvis henvendelsen alene sker til forvaltningsdirektøren, orienterer denne Borgmesteren.
 • Borgmesterens beslutninger om besøg sker altid efter forudgående dialog med forvaltningen og med udgangspunkt i Brøndby Kommunes regler for politikerbesøg på kommunale institutioner
 • Et besøg kan afslås, hvis formålet med besøget alene er at varetage interesser, som er uden sammenhæng med kommunalbestyrelseshvervet, fx varetagelse af rent partipolitiske interesser eller private interesser
 • Som udgangspunkt kan de stående udvalg og udvalgsformænd besøge institutioner uden at orientere Borgmesteren. Dog kan der i perioden op til fx et kommunalvalg el.lign. være en særlig interesse fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne, de stående udvalg og udvalgsformænd for at besøge institutionerne, og her kan Borgmesteren i samråd med forvaltningsdirektøren af hensyn til arbejdet og afviklingen af aktiviteter mv. beslutte at begrænse besøg
 • Der opfordres til, at formålet med besøget oplyses, så institutionen/forvaltningen får mulighed for at forberede besøget
 • Hvis der er gæster med, skal dette aftales med Borgmesteren/forvaltningsdirektøren
 • Det er forvaltningsdirektøren/lederen af på den pågældende institution, der koordinerer besøget og sikrer, at besøget kan indpasses i den daglige arbejdsgang 
 • Forvaltningsdirektøren, lederen eller anden medarbejder fra administrationen deltager i besøget 
 • Borgmesteren træffer beslutning om evt. egen deltagelse i besøget 
 • Et kommunalbestyrelsesmedlem må altid kunne forlange på egen hånd at tale med eventuelle beboere på institutionen, uden at institutionslederen overværer sådanne samtaler, medmindre de pågældende tilkendegiver, at de ikke ønsker at tale med kommunalbestyrelsesmedlemmet
 • Kommunalbestyrelsesmedlemmet kan ikke forlange på institutionen af tale med medarbejdere, uden at lederen overværer disse samtaler
 • Der må ikke ske foto-, video eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale 
 • Der må ikke finde valgagitation sted under besøget eller uddeles valgmateriale eller lignende  
 • Der må ikke hænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale
 • Tavshedspligt
 • Kommunalbestyrelsesmedlemmer er omfattet af tavshedspligt. Tavshedspligtens overholdelse er det enkelte medlems ansvar.
Eksterne politikere

Henvendelse skal ske til borgmesteren i god tid før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført, herunder rammerne for besøget, deltagere mv.

 • Borgmesteren beslutter i samråd med forvaltningsdirektøren og institutionens leder, om henvendelsen kan imødekommes
 • Ved vurdering af, om besøget kan afvikles, indgår bl.a. formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift på institutionen og hensynet til både brugere og medarbejdere 
 • Forvaltningsdirektøren, lederen eller anden medarbejder fra administrationen deltager i besøget  
 • Borgmesteren træffer beslutning om egen deltagelse  
 • Ved ministerbesøg deltager Borgmesteren og evt. udvalgsformanden  
 • Der må ikke ske foto-, video eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale  
 • Der må ikke finde valgagitation sted under besøget eller uddeles valgmateriale eller lignende  
 • Der må ikke hænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale
Fælles for både kommunale politikere og eksterne politikere
 • Institutionen kan efter lederens skøn og i det omfang, det er foreneligt med institutionens drift, modtage politikere, herunder kandidater til det kommende kommunalvalg, med henblik på at orientere om institutionens virke. Politikeren må ikke få adgang til at agitere for sin eller sit partis politik over for medarbejdere eller brugere af institutionen 
 • Dog kan en institution arrangere vælgermøder under forudsætning af, at alle partier, som er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, folketinget, regionsrådet osv. (afhængig af valgtype), inviteres til at deltage på lige fod. Andre partier/lister skal ligeledes inviteres, hvis de på datoen for mødets afholdelse er godkendt som opstillingsberettigede 
 • Skoler kan invitere en politiker til at fortælle om det politiske arbejde i almindelighed eller et af den pågældende politikers politiske ansvarsområder, hvis det sker som led i skolens undervisning 
 • Ældrecentrenes beboeres boliger er privat område, som kommunen ikke kan udstikke særlige retningslinjer for. Men som for alle andre private boliger gælder det, at indgang uden udtrykkelig tilladelse fra beboeren vil være en krænkelse af privatlivets fred.  
 • Ved besøg af politikere orienteres den samlede kommunalbestyrelse altid om besøget.

Vedtaget i kommunalbestyrelsen

Reglerne for politikeres besøg på kommunale institutioner er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune