Regler for cafédrift

Her kan du læse om reglerne for cafédrift i kommunale faciliteter.

Regler for cafédrift 

Ifølge folkeoplysningslovens § 5, stk. 3 og folkeoplysningsbekendtgørelsens § 2, stk. 3 må foreninger ikke drive virksomhed i kommercielt øjemed, og kommunen er forpligtet til at sikre, at der ikke forekommer konkurrenceforvridende aktiviteter i foreningsregi.

Kommunale klublokaler der stilles vederlagsfrit til rådighed for en forening, må derfor ikke benyttes til cafédrift på kommercielle vilkår. Såfremt lokaler, der stilles til rådighed for foreningen, omfatter faciliteter egnet til sådanne formål, og foreningen ønsker at drive café på kommercielle vilkår, så skal foreningen betale en forpagtningsafgift svarende til markedslejen.

Brøndby Kommune stiller vederlagsfrit køkkenfaciliteter og cafeområder i klublokaler til rådighed, og foreningen er ansvarlig for opretholdelse af god orden i områderne i det tidsrum, de benyttes. Reparationer og udskiftninger af inventar i klublokaler, fx komfurer, ovne, køleskabe foretages som udgangspunkt af foreningen selv.

Foreningen må ikke udlåne/udleje køkken og cafeområde til andre formål uden Brøndby Kommunes tilladelse. Brøndby Kommune kan udlåne lokalerne udenfor foreningens tilstedeværelsestid og alle brugere er forpligtet til at områderne altid afleveres, så de overholder fødevarestyrelsens krav. Foreninger vil kunne blive frataget deres tilladelse til lån af køkken ved misligholdelse. Uenighed om kvalitetsstandard afgøres ved forvaltningens mellemkomst.

Foreningen er forpligtet til at føre regnskab over indtægter og udgifter i forbindelse med cafedriften. Regnskabsåret er kalenderåret. Eventuelt overskud skal tilfalde foreningens folkeoplysende virksomhed eller anvendes til forbedring og udvikling af køkken- og cafeområdet.

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 04. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune