Oprettelse af folkeoplysende forening

Ønsker du at oprette en folkeoplysende forening? Så læs mere om, hvordan og hvilke krav du skal være opmærksom på.

Folkeoplysende foreninger omfatter idrætsforeninger, spejdere, aftenskoler og kulturelle og idébestemte foreninger.

Ønsker du fx at starte en ny idrætsforening kan foreningen søge om godkendelse som en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune. Som folkeoplysende forening, har man mulighed for at låne kommunale faciliteter og søge støtte til børne- og ungearbejde.

Hvis du vil starte en folkeoplysende forening, kan du med fordel følge disse punkter:

 • Afhold en stiftende generalforsamling for interesserede, hvor formål og vedtægter præsenteres og vedtages - se standardvedtægter nederst på siden.
 • Opret en medlemsliste med oplysninger om navn, adresse og fødselsdato for alle der har meldt sig ind og betalt kontingent.
 • Udfyld ansøgningsformularen om godkendelse via Foreningsportalen - læs mere under Godkendelse af folkeoplysende foreninger.
Godkendelse af folkeoplysende foreninger

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune, skal der indsendes en ansøgning til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Ansøgningen udfyldes via. formularen på Foreningsportalen under Opret bruger.

Følgende dokumenter skal uploades via formularen for at I kan blive godkendt, som folkeoplysende forening:

 • Foreningens vedtægter - se standardvedtægter nederst på siden.
 • Medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, adresse og fødselsdato for alle kontingentbetalende medlemmer
 • Referat af stiftende eller seneste generalforsamling

Gå til Opret bruger på foreningsportalen.

Lovkrav og rammer

Lovgrundlaget for støtte til folkeoplysende aktiviteter fremgår af Folkeoplysningsloven. Loven skal sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Foreninger der ligger til grundlag for tilskud efter disse retningslinjer omfatter foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Det gode foreningsregnskab

Foreningens årsregnskab skal revideres og godkendes på foreningens generalforsamling. Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Foreningens navn
 • Foreningens CVR nummer
 • Regnskabsår
 • Navne på og underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 • Navn på og underskrift af revisor
 • Samlet kontingentindtægt for medlemmer under 25 år
 • Samlet kontingentindtægt for medlemmer fra og med 25 år og op
 • Alle tilskud fra kommunen
 • Udgifter til trænere/instruktører af medlemmer under 25 år
 • Resultatopgørelse og balance (se forklaring nedenunder)
 • Generalforsamlingsdato.

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er en opgørelse af det regnskabsmæssige resultat, herunder foreningens indtægter og udgifter i det pågældende regnskabsår.
Ved at beregne summen af alle indtægter og udgifter kommer du frem til årets resultat. Årets resultat er et udtryk for om foreningen har haft et positivt eller negativt regnskabs år.

Balance

Balancen viser foreningens aktiver og passiver:

a) Aktiver er foreningens bank og kassebeholdning ved årets udgang eller tilgodehavender og kontingentrestancer

b) Passiver er foreningens egenkapital (beholdning ved årets start), årets resultat (beholdning ved årets afslutning)

CVR nummer og nemkonto

Som nyoprettet forening, skal foreningen registrere sig med følgende oplysninger:  

Som en forudsætning for at få udbetalt kommunale tilskud gælder i øvrigt, at foreningen skal have en NemKonto i et pengeinstitut, som er tilknyttet foreningens CVR nr. For nærmere information kontaktes et pengeinstitut.

Børneattest

Samtlige foreninger, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed, skal erklære overfor Brøndby Kommune, at de overholder loven omkring indhentelse af børneattester jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 4.

Erklæringen bekræfter, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen har frivillige eller ansatte personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder også i tilfælde, hvor foreningen arrangerer, at eksempelvis forældre deltager i aktiviteter, hvor de har kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være, når forældre deltager som frivillige for en forening ved et arrangement.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester, hvorfor også de foreninger, der ikke har kontakt med børn under 15 år, på erklæringstidspunktet skal afgive en erklæring.

Hvis foreningen ikke efterlever reglerne for indhentelse af børneattester, er kommunen berettiget til at tilbageholde kommunal støtte i form af tilskudsudbetalinger og brug af kommunale faciliteter, indtil foreningen opfylder betingelserne. 

I erklærer indhentningen en gang årligt ved at logge ind på foreningsportalen. 

Foreningsportalen

Foreningsportalen i Brøndby Kommune er foreningernes indgang til at ansøge om brug af kommunale lokaler samt tilskud. Når en forening godkendes i Brøndby Kommune, tildeles foreningen automatisk login til portalen.

Det er den enkelte forenings eget ansvar at vedligeholde foreningsoplysningerne hvad angår:

 • Foreningens adresse, mail og telefon
 • Kontaktoplysninger på formand, kasserer og evt. bookingansvarlig.

De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. Den enkelte forening vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være synlige. Det er ud fra disse kontaktoplysninger, at Brøndby Kommune sender information ud til foreningerne. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver
opdateret, så foreningen ikke går glip af vigtig information.

Under foreningens oplysninger kan der ligeledes angives, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder og lave en beskrivelse af foreningen, således borgere og ansatte kan få information om jeres foreningsaktiviteter. 

Folkeoplysningsudvalget

Efter Folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtet til at sikre brugerindflydelse og nedsætte et §35, stk. 2-udvalg. I Brøndby Kommune er der nedsat et folkeoplysningsudvalg som varetager brugernes interesser på folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer med følgende sammensætning:

 • 3 medlemmer vælges blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
 • 3 medlemmer vælges blandt idrætsforeningerne.
 • 1 medlemmer vælges blandt spejderforeninger
 • 1 medlem vælges blandt de kulturelle foreninger.
 • 1 medlem vælges blandt Idébestemte foreninger.
 • 1 medlem udpeges af Brøndby Aftensskole Samråd blandt aftenskoler.
 • 1 medlem udpeges af Handicaprådet blandt de lokale handicaporganisationer.

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget og alle foreninger kan opstille en kandidat til opstillingsmødet.

Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter de økonomiske rammer og retningslinjer for tilskud og anvisning af lokaler, og det er folkeoplysningsudvalget, som indenfor disse retningslinjer fordeler tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, aktivitets- og trænertilskud, tilskud til lejrophold og træner/lederuddannelse, samt lokaletilskud og fordeler offentlige lokaler.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at afgøre, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud, og udvalget skal føre tilsyn med om tilskuddet bliver anvendt efter reglerne bl.a. via foreningernes årlige regnskabsaflæggelser vedrørende modtagne tilskud.

Folkeoplysningsudvalget har endvidere ansvaret for, at der informeres og rådgives om støttemulighederne, og administrerer uddeling af midler fra Udviklingspuljen (se under Puljer og priser).

Folkeoplysningsudvalget har udtaleret omkring de mål og rammer Kommunalbestyrelsen fastsætter for områdets virksomhed f.eks.:

 • økonomiske rammer
 • retningslinjer for tilskud
 • retningslinjer for lokaleanvisning m.v.

Folkeoplysningsudvalget inddrages desuden i udarbejdelsen af Brøndby Kommunes folkeoplysningspolitik og har også derigennem indflydelse på kommunens indsatser på folkeoplysningsområdet.

Afgørelser og ankemuligheder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at delegere dens beføjelser til Idræts- og Fritidsudvalget med undtagelse af de økonomiske rammer, retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg.

Jf. ovenstående vil klager over afgørelser inden for de fastlagte retningslinjer, kunne ankes til Idræts- og Fritidsudvalget/Kulturudvalget.

Standardvedtægter

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 02. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune