Støtte og puljer til folkeoplysende foreninger

Som godkendt folkeoplysende forening i Brøndby Kommune har I mulighed for at søge forskellige tilskud og puljer til Kultur- og foreningsaktiviteter.

Alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Brøndby Kommune kan søge puljer og tilskud via Foreningsportalen. Tilskuddene kan søges løbende hele året og på baggrund af seneste regnskabsår. 

Sådan ansøger du

Hvis din forening er interesseret i at søge tilskud eller puljer, kan du finde ansøgningsformularer på foreningsportalen, når du er logget ind (du eller din forening skal være registreret i Foreningsportalen)

Gå til foreningsportalen og ansøg om puljer og tilskud til folkeoplysende foreninger

Foreningsregnskaber

Folkeoplysende foreninger der søger om kommunalt støtte og tilskud, skal indsende revideret regnskab for det seneste regnskabsår inden det år, de søger tilskud for. Årsregnskabet sendes via ansøgningen på foreningsportalen.

Brøndby Kommune stiller ikke krav om at revisionen udføres af en registreret revisor, men foreningens revisor skal være udpeget uden for foreningens bestyrelse.

Offentliggørelse af regnskaber

Brøndby Kommune er forpligtiget til at offentliggøre årsregnskaber fra de foreninger der søger om tilskud efter folkeoplysningsloven. Foreninger der ikke ønsker at offentliggøre enkelte poster i årsregnskabet, fx indtægter fra sponsorer, kan fremsende et ekstra tilskudsregnskab vedrørende det seneste års samlede tilskud, sammen med det samlede årsregnskab.

Tilskudsregnskabet skal som minimum:

 • dokumentere deltagernes samlede egenbetaling ved foreningsvirksomheden.
 • indeholde oplysninger om alle modtagne kommunale tilskud.
 • indeholde alle tilskudsberettigede udgifter (drift og vedligeholdelse).
 • være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og foreningens revisor.

For begge typer regnskaber gælder at foreningen har pligt til at berigtige disse oplysninger over for kommunen, ved en underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer samt revisor.

Regnskaberne offentliggøres på foreningsportalen.

Stikprøver

Hvert år udtages foreninger til en revision på bilagsniveau. Stikprøverne udføres hvis der vurderes en øget risiko for uoverensstemmelser mellem det indsendte regnskab og foreningens almindelige drift.

Revisionen sker i overensstemmelse med folkeoplysningslovens kap. 8 og folkeoplysningsbekendtgørelsens kap. 6. Revisionen skal bl.a. dokumentere:

 • at der er overensstemmelse mellem det oplyste antal kontingentbetalende medlemmer ved tilskudsansøgninger og foreningens egne medlemslister og regnskaber, og
 • at udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Revisionen af medlemstilskud foregår ved, at de udvalgte foreninger udover et godkendt og revideret årsregnskab, bedes indsende seneste generalforsamlingsreferat, formandens årsberetning, dokumentation for kontingentindtægter og kontoudskrifter fra banken. Derudover bedes om dokumentation for medlemstallet ved opgivelse af navn, adresse og fødselsdato for samtlige tilskudsberettigede medlemmer. Revisionen foretages af Brøndby Kommunes Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med foreninger efter folkeoplysningslovens § 33, stk. 5 og § 44 a, stk. 2. Tilsynet sker ud fra en risikobaseret vurdering af hvorvidt foreningerne lever op til folkeoplysningslovens § 1, § 4, § 4a og § 14 om formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Tilsynet omfatter indhentelse af en aktivitetsplan fra foreningen, besøg i foreningens ’åbningstider’, gennemlæsning af kalender og programmer, hjemmesider mv. med henblik på en vurdering af, om foreningen har aktiviteter efter formålet. Tilsynet foretages såfremt der vurderes en øget risiko for overtrædelse af lovens bestemmelser. Det kan være både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Der udføres årligt minimum to stikprøver og to tilsyn. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen udfører stikprøverne og tilsynene med de folkeoplysende foreninger og kan kræve de nødvendige oplysninger meddelt fra foreningerne.

Foreninger, for hvem der efter et tilsyn træffes foranstaltninger efter folkeoplysningslovens § 33, stk. 5, offentliggøres på brondby.dk. Foranstaltningerne omfatter at forlange hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud, tilbageholde udbetaling af tilskud hel eller delvis og fratage retten til at benytte anviste lokaler.

 

Hvilke tilskud og puljer kan du søge?

Aktivitetstilskud

Der ydes et årligt tilskud på 424 kr. pr. aktivt medlem under 25 år. Ved et aktivt medlem forstås et medlem, som har deltaget i foreningens aktiviteter og som har indbetalt kontingent i regnskabsåret. Kontraktspillere kan ikke medregnes og alderskriteriet gælder ikke for handicappede medlemmer.

Aktivitet og trænertilskud kan ikke overstige det dobbelte af foreningens kontingentindtægter for børn og unge under 25 år.

Om ansøgningen:

Via ansøgningsformularen på foreningsportalen skal I indsende et underskrevet regnskab for seneste regnskabsår samt medlemsliste.  Det underskrevet regnskab for seneste regnskabsår kan indsendes løbende dog senest den 1. november i tilskudsåret.

Trænertilskud for idrætsforeninger

Der kan ydes et årligt tilskud pr. medlem under 25 år, dog kan der maksimalt ydes et trænertilskud på 90 % af de afholdte udgifter (løn til træner, transport og sportsudstyr m.v.).

Aktivitet og trænertilskud kan ikke oversige det dobbelte af foreningens kontingentindtægter for børn og unge under 25 år. 

Om ansøgningen

Nye ansøgninger om trænertilskud skal godkendes af Idræts- og Fritidsudvalget. Ansøgninger behandles løbende hele året. I ansøgningsformularen skal du uploade en trænerliste over trænere fra forrige regnskabsår.

Tilskud til træner- og lederuddannelse
For idrætsforeninger

Der ydes tilskud til uddannelse af trænere og ledere, der er anerkendt af de danske idrætsforbund. Kursusafgift og transport dækkes med 100 %, dog maksimalt 890 kr. inkl. transport pr. deltager pr. afholdt kursus eller pr. afholdt modul som del af en samlet uddannelse.

For spejdere

Der ydes tilskud til uddannelse af spejderledere. Kursusafgift og transport dækkes med 100 % dog maksimalt 1.760 kr. inkl. transport pr. deltager pr. afholdt kursus eller pr. afholdt modul som del af en samlet uddannelse.

Om ansøgningen

Der kan ansøges om tilskud til træner- og lederuddannelse løbende, der kan dog kun søges i det kalenderår, hvor kurset afholdes. I ansøgningsformularen skal der uploades et program, kvittering af kurset og deltagernes kursusbevis.

Lederuddannelse defineres som egentlig uddannelse af ledermæssig relevans, hvorfor der ikke ydes tilskud til planlægning af foreningens egne arrangementer.

Tilskud til Lejrophold for spejderforeninger

Til lejrophold med overnatning i ind- og udland ydes der et tilskud på 47 kr. pr. dag* til alle deltagende medlemmer under 25 år samt til deltagende ledere. Der skal minimum deltage 4 børn pr. leder.

Om ansøgningen

Der kan ansøges om tilskud løbende, men dog skal der søges i det kalenderår, hvor lejren afholdes. Ansøgningsskema skal være vedlagt en oversigt over deltagere i lejrturen. Fordelingen af deltagende børn og ledere skal minimum være i forholdet 4:1.

 

*2022 satser. Reguleres med den årlige kommunale prisfremskrivningsprocent.

Lokaletilskud

Tilskud til lokaler ydes med 65 % af foreningens driftsudgifter, (maksimalt 65 % af KL’s regulering af lokaletilskudssatsen efter Folkeoplysningsbekendtgørelsen), med fradrag af foreningens aktive medlemmer over 25 år, såfremt disse udgør 10 % eller derover af det samlede antal aktive medlemmer. Der sker dog ikke fradrag for ledere og instruktører over 25 år.

Om ansøgningen

Der kan ansøges om tilskud til drift af foreningers egne eller lejede lokaler samt lejrpladser op til maksimumsatsen efter Folkeoplysningsbekendtgørelsen. 

Driftsudgifter der ydes tilskud til

Egne haller, lokaler og lejrpladser

 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn fra ovennævnte udgifter fratrækkes evt. indtægter ved fremleje af foreningens egne lokaler.

Lejede haller, lokaler og lejrpladser

 • Det aftalte lejebeløb i henhold til kontrakt
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Omfatter foreningernes aktiviteter medlemmer over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse medlemmers andel af den samlede medlemsskare. Tilskuddet nedsættes dog kun, hvis antallet af over 25-årige udgør mindst 10 % af den samlede medlemsskare. Der sker dog ingen nedsættelse for ledere, instruktører og trænere over 25 år.

Der ydes ikke tilskud til

Kommerciel virksomhed og virksomhed, der hører under anden lovgivning. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer. Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er 12 afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:

 • Fra nye foreninger
 • Om nye lokaler
 • Om udvidelse af timetal
 • Om ombygning og udvidelse m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om, at der ikke ydes driftstilskud til

 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til
 • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen, eller
 • Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet.

Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold. For at kunne modtage lokaletilskud er det en betingelse, at lokalet, hallen eller lejrpladsen er privatejet og er beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800m2.

Starttilskud

Til nyoprettede foreninger, der er blevet godkendt som en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune, kan der ydes et engangsbeløb på maksimalt 5.000 kr. til brug for indkøb af rekvisitter og andet udstyr til brug for gennemførsel af foreningens aktiviteter.

Om ansøgningen

Der skal eftersendes dokumentation i form af fakturaer eller kvitteringer senest to måneder efter indkøbene.

Tilskud til kulturel virksomhed

Det er målet at bidrage til at fremme kulturlivets trivsel og derigennem give borgerne i Brøndby Kommune mulighed for oplevelser, udfordringer og aktiviteter. Heri spiller kultur foreninger og andre kulturelle aktører en vigtig rolle. Kulturudvalget kan yde tilskud til understøttelse af kulturel virksomhed, som fx offentlige arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Aktiviteter der søges støtte til, skal have et offentligt sigte og arrangementer skal have offentlig adgang.

Der skal være tale om aktiviteter, der afvikles i Brøndby Kommune.

Følgende kan søge:
 • Kulturelle folkeoplysende foreninger, der er godkendt i Brøndby Kommune
 • Kulturelle institutioner i Brøndby Kommune
 • Grupper eller enkeltpersoner med projekter inden for musik, teater, kunst eller andre kulturelle udtryksformer
Om ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteterne og et budget med alle indtægter og udgifter.

Tildeling af tilskud til kulturfremmende aktiviteter sker på Kulturudvalgets møder. Ansøgninger kan indsendes hele året og behandles så vidt muligt på førstkommende møde.

Tilskudsmodtagere krediterer Kulturudvalget i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af den aktivitet, hvortil der er modtaget tilskud.

Modtagere af kommunalt tilskud skal offentliggøre aktiviteten/arrangementet på oplevbrøndby.dk og via annoncering i lokalpressen.

Efter aktiviteten/arrangementet er afholdt skal der indsendes et regnskab og ubrugte midler skal tilbagebetales.

Tilskud til handicappede

Regler for handicappede følger Brøndby Kommunes handicappolitik og omfatter dermed alle borgere med handicap, både borgere med fysisk funktionsnedsættelse og borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, psykosociale vanskeligheder m.fl.

Brøndby Kommune yder aktivitetstilskud til alle handicappede medlemmer af folkeoplysende foreninger uden hensyntagen til alder. Ved anvisning af kommunale lokaler vil hold med handicappede deltagere prioriteres først.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger, eller er i tvivl, om din forening er berettiget til et tilskud, så er du velkommen til at kontakte Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Den fælleskommunale handicapidrætspulje

Alle idrætsforeninger i Brøndby Kommune kan søge støtte fra Den fælleskommunale handicapidrætspulje til opstart af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser. Målet er på sigt, at flere børn og unge med funktionsnedsættelse kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber.

Har I brug for vejledning eller sparring i forbindelse med opstart af et nyt idrætstilbud, er I altid velkomne til at kontakte en af konsulenterne i Idræt, Fritid og Bevægelse.

På Høje Taastrup Kommunes hjemmeside kan du læse mere om muligheden for at få støtte samt finde ansøgningsskema til puljen. 

Gå til Den fælleskommunale handicapidrætspulje på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside

 

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen administreres af folkeoplysningsudvalget og har til formål at støtte udviklingen af et varieret og alsidigt fritidsudbud igennem nye initiativer og udviklingsprojekter indenfor den frie folkeoplysende virksomhed.

Hvem kan søge?

Foreninger, grupper og enkeltpersoner med lokal tilknytning.

Der kan søges tilskud til
 • Nye initiativer
 • Udvikling af eksisterende aktiviteter
 • Tværgående aktiviteter
 • Afvikling af arrangementer, der har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningerne
 • Enkeltprojekter
Der ydes ikke tilskud til

Tilbud der har et kommercielt sigte

Tilbud der hører under anden lovgivning

Fordeling af udviklingspuljen

Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget kan prioritere særlige områder. Såfremt den af Idræts- og Fritidsudvalgets afsatte rammebeløb ikke er forbrugt 1. november i kalenderåret tilbageføres beløbet til udvalgets budget.

Hvordan søges tilskud?
 • Beskriv formålet med projektet
 • Beskrivelse af, hvorledes projektet tænkes videreført efter projektets gennemførelse
 • Budget for projektet, herunder egenbetaling, samt oplysning om der er søgt/bevilget støtte fra anden side
 • Projektansvarlig

Ansøgningen skal underskrives af mindst 2 medlemmer af foreningens bestyrelse. Ved ansøgning fra enkeltperson/grupper underskrives af en ansvarlig, som skal have bopæl i Brøndby kommune.

Ansøgninger indsendes løbende, hvorefter den vil blive behandlet på førstkommende Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Regnskab og evaluering

Ved bevilling af tilskud skal der senest en måned efter projektets afslutning aflægges regnskab og evaluering. Midler, som ikke er anvendt til projektet, skal tilbagebetales.

Yderligere oplysninger og fremsendelse af ansøgning Spørgsmål m.v. kan rettes til Frederik Dam Bloch på tlf. 43 28 28 35 eller på e-mail frdab@brondby.dk.

Tilskud og retningslinjer for aftenskoler

Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud til et kalenderår efter lovens kapitel 4, tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, indsendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen senest den 1. oktober året før.

Beregning af tilskud

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer for det senest afsluttede årsregnskab. Såfremt budgettet afviger væsentligt fra den udbetalte leder og lærerløn i det seneste årsregnskab, medsendes tillige en skriftlig begrundelse. Folkeoplysningsvalget vil ud fra begrundelsen lave en konkret vurdering af ansøgningen.

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.

Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn til undervisning, foredrag og studiekredse samt den tilskudsberettigede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer i afregningsperioden. Aflønning af leder og lærer skal ske i henhold til Undervisningsministeriets løncirkulære.

Ved beregning af lederløn udgør et foredrag højst 12 undervisningstimer, og ved beregning af lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer.

Undervisning af handicappede:

Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et løntilskud på max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Læs og hent vejledning til deltagerne om handicapundervisning og handicaperklæring HER (pdf)

Instrumentalundervisning:

På hold, hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes et løntilskud på max. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn.

Fleksible tilrettelæggelsesformer:

Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10% tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning.

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30% af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke
  bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolernes udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi
 • Lokaleudgifter
 • Annoncering

Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.

Debatskabende aktiviteter:

10% af lønsumstilskuddet skal afsættes til aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i Folkeoplysningslovens § 1 og § 7 og skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og skal rette sig mod brede målgrupper. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der får tilskud af denne pulje.

Supplerende tilskud

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA tilskud):

Der ydes tilskud med 50% af kursusafgiften til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år ved deltagelse i undervisning, foredrag og studiekredse, samt deltagelse i debatskabende arrangementer, under forudsætning af, at undervisningen m.v. foregår i Brøndby Kommune, og at deltagerne er hjemmehørende i kommunen. Dog kan der ved enkeltstående foredrag og rundvisninger udenfor kommunen, arrangeret af aftenskoler i Brøndby Kommune, ydes tilskud til udgiften til foredragsholdere/rundvisere.

Tilskud til pensionister ydes til personer, der modtager social pension, statspension, kommunal tjenestemandspension eller får udbetalt egenpension.

Tilskud til efterlønsmodtagere ydes kun mod forevisning af sidste lønudbetaling.

Tilskud til arbejdsledige over 50 år ydes kun mod forevisning af dagpengekort/fremmødekort. Den arbejdsledige skal være fyldt 50 år senest i løbet af det år, hvor tilmeldingen til undervisningen sker.

Pensionister der deltager på Glostrup Amtssygehus hjerteafspændingskursus, kan ved fremvisning af dokumentation for betaling, modtage tilskud på 50 % af kursusafgiften.

Ansøgning om refusion af kursusudgiften til ovenstående, skal være Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i hænde senest den 1. november.

Udbetaling af tilskud

På grundlag af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget samt den af Folkeoplysningsudvalget godkendte, budgetterede leder- og lærerløn, meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår.

Fordelingen af tilskud vil ske som en forholdsberegning mellem den enkelte forenings udgift til leder- og lærerløn og alle foreningernes samlede udgifter til leder- og lærerløn set i forhold til puljen, der er afsat til tilskud, dog med den forudsætning, at tilskuddet ikke overstiger de under
punkt 2 nævnte maksimumgrænser.

Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales med 33 1/3 %, hver den
1. januar, 1. april og 1. september.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemregningskonto i kommunen på foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Efter behov indsætter foreningen selv beløb på kontoen. Foreningen modtager hver måned et kontoudtog.

Afregning af tilskud

Senest den 1. april hvert år, fremsender den enkelte forening dokumentation for den samlede lønudbetaling i året forud. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til undervisning, studiekredse, undervisning for folk med handicap, instrumentalundervisning og foredrag, ikke overstiger de under punkt 2 anførte grænser. Regnskabsaflæggelsen skal omfatte følgende oplysninger:

 • Lønsumstilskuddet beregnes på grundlag af udbetalt leder- og lærerløn, fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede.
 • Oplysninger om antal deltagere og gennemførte hold fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede.
 • Oplysninger om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. Undervisning på små hold.
 • Oplysninger om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. Gældende fra 1. januar 2014 4
 • Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktivitet og undervisning sker på særlige skemaer.

For meget udbetalt tilskud tilbagebetales.

Deltagere fra andre kommuner

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v. fremsender senest den 1. november oplysning om navn, adresse, person nr., fag, timetal samt holdets startdato på personer, der har deltaget i den foregående sæsons undervisning og studiekredse samt fleksible tilrettelæggelsesformer (1. august – 31. juli), og som ikke bor i Brøndby Kommune.

Lokaletilskud

Til undervisning stilles kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed. Tilskud til leje af private undervisningslokaler vil kun blive godkendt, hvis egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed.
Tilskud til private lokaler yders i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 7. Ansøgning om kommunale lokaler eller tilskud til private lokaler sendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Revision

Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende revisionsinstruks. Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger 700.000 kr. i regnskabsåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier.

Regionalskoleordning

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v.

Virksomhed i andre kommuner

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end 20% af virksomheden finder sted udenfor Brøndby Kommune, skal dette forudgående godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 19. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune