Støtte og tilskud til aftenskoler

Godkendte aftenskoler i Brøndby Kommune og jf. folkeoplysningsloven har mulighed for at søge forskellige tilskud til deres aktiviteter.

Alle godkendte aftenskoler i Brøndby Kommune kan søge puljer og tilskud via Foreningsportalen. Tilskuddene kan søges løbende hele året og på baggrund af seneste regnskabsår. 

Læs mere om regler for tilskud for aftenskoler i nedenstående.

Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud til et kalenderår efter folkeoplysningslovens kapitel 4, tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, indsendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen senest den 1. oktober året før.

Sådan ansøger du

Hvis din forening er interesseret i at søge tilskud eller puljer, kan du finde ansøgningsformularer på foreningsportalen. Din forening skal være godkendt forening i Brøndby Kommune og registreret på foreningsportalen før du kan logge ind og ansøge. Læs hvordan din forening bliver godkendt under Opret forening i menuen til venstre.

Gå til foreningsportalen og ansøg om puljer og tilskud til aftenskoler

Beregning af tilskud

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer for det senest afsluttede årsregnskab. Såfremt budgettet afviger væsentligt fra den udbetalte leder- og lærerløn i det seneste årsregnskab, medsendes tillige en skriftlig begrundelse. Folkeoplysningsvalget vil ud fra begrundelsen lave en konkret vurdering af ansøgningen.

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.

Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn til undervisning, foredrag og studiekredse samt den tilskudsberettigede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer i afregningsperioden. Aflønning af leder og lærer skal ske i henhold til Undervisningsministeriets løncirkulære.

Ved beregning af lederløn udgør et foredrag højst 12 undervisningstimer, og ved beregning af lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer.

Undervisningsformer

Undervisning af handicappede og handicaperklæring

Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et løntilskud på max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Læs og hent vejledning til deltagerne om handicapundervisning og handicaperklæring HER (pdf)

Instrumentalundervisning

På hold, hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes et løntilskud på max. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn.

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10% tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning.

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30% af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolernes udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi
 • Lokaleudgifter
 • Annoncering

Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.

Debatskabende aktiviteter

10% af lønsumstilskuddet skal afsættes til aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i Folkeoplysningslovens § 1 og § 7 og skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og skal rette sig mod brede målgrupper. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der får tilskud af denne pulje.

Supplerende tilskud

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA tilskud).

Der ydes tilskud med 50% af kursusafgiften til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år ved deltagelse i undervisning, foredrag og studiekredse, samt deltagelse i debatskabende arrangementer, under forudsætning af, at undervisningen m.v. foregår i Brøndby Kommune, og at deltagerne er hjemmehørende i kommunen. Dog kan der ved enkeltstående foredrag og rundvisninger udenfor kommunen, arrangeret af aftenskoler i Brøndby Kommune, ydes tilskud til udgiften til foredragsholdere/rundvisere.

Tilskud til pensionister ydes til personer, der modtager social pension, statspension, kommunal tjenestemandspension eller får udbetalt egenpension.

Tilskud til efterlønsmodtagere ydes kun mod forevisning af sidste lønudbetaling.

Tilskud til arbejdsledige over 50 år ydes kun mod forevisning af dagpengekort/fremmødekort. Den arbejdsledige skal være fyldt 50 år senest i løbet af det år, hvor tilmeldingen til undervisningen sker.

Pensionister der deltager på Glostrup Amtssygehus hjerteafspændingskursus, kan ved fremvisning af dokumentation for betaling, modtage tilskud på 50 % af kursusafgiften.

Ansøgning om refusion af kursusudgiften til ovenstående, skal være Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i hænde senest den 1. november.

Øvrige bestemmelser

Udbetaling af tilskud

På grundlag af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget samt den af Folkeoplysningsudvalget godkendte, budgetterede leder- og lærerløn, meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår.

Fordelingen af tilskud vil ske som en forholdsberegning mellem den enkelte forenings udgift til leder- og lærerløn og alle foreningernes samlede udgifter til leder- og lærerløn set i forhold til puljen, der er afsat til tilskud, dog med den forudsætning, at tilskuddet ikke overstiger de under
punkt 2 nævnte maksimumgrænser.

Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales med 33 1/3 %, hver den
1. januar, 1. april og 1. september.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemregningskonto i kommunen på foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Efter behov indsætter foreningen selv beløb på kontoen. Foreningen modtager hver måned et kontoudtog.

Afregning af tilskud

Senest den 1. april hvert år, fremsender den enkelte forening dokumentation for den samlede lønudbetaling i året forud. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til undervisning, studiekredse, undervisning for folk med handicap, instrumentalundervisning og foredrag, ikke overstiger de under punkt 2 anførte grænser. Regnskabsaflæggelsen skal omfatte følgende oplysninger:

 • Lønsumstilskuddet beregnes på grundlag af udbetalt leder- og lærerløn, fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede.
 • Oplysninger om antal deltagere og gennemførte hold fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede.
 • Oplysninger om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold.
 • Oplysninger om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. Gældende fra 1. januar 2014.
 • Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktivitet og undervisning sker på særlige skemaer.

For meget udbetalt tilskud tilbagebetales.

Deltagere fra andre kommuner

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v. fremsender senest den 1. november oplysning om navn, adresse, person nr., fag, timetal samt holdets startdato på personer, der har deltaget i den foregående sæsons undervisning og studiekredse samt fleksible tilrettelæggelsesformer (1. august – 31. juli), og som ikke bor i Brøndby Kommune.

Lokaletilskud

Til undervisning stilles kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed. Tilskud til leje af private undervisningslokaler vil kun blive godkendt, hvis egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed.
Tilskud til private lokaler ydes i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 7. Ansøgning om kommunale lokaler eller tilskud til private lokaler sendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Revision

Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende revisionsinstruks. Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger 700.000 kr. i regnskabsåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier.

Regionalskoleordning

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v.

Virksomhed i andre kommuner

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end 20% af virksomheden finder sted udenfor Brøndby Kommune, skal dette forudgående godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune