Grundejerforeninger

Som grundejer i Brøndby Kommune har du mulighed for at oprette eller være en del af en grundejerforening. Der er en række fordele ved at være en del af en grundejerforening.

Hvorfor og hvornår skal der oprettes en grundejerforening?

Det er en fordel for grundejerne at oprette en grundejerforening, da I her får en mulighed for at fremstå samlet over for kommunen og andre offentlige myndigheder. Grundejerne sikres endvidere medindflydelse på, hvordan området skal udvikle sig fremover. Kommunen får også mulighed for at henvende sig ét sted, når der skal foretages ændringer, der vedrører området.

Oprettelsen af en grundejerforening skal ske på en stiftende generalforsamling. I nye boligområder sender kommunen typisk et brev ud til samtlige grundejere i lokalplanområdet og stiller krav om, at foreningen skal oprettes inden for tre måneder. Arbejdet med at indkalde til den stiftende generalforsamling og afholdelse af denne står grundejerne selv for.

Hvis du har pligt til at være medlem af en grundejerforening, vil dette fremgå af dit områdes lokalplan eller en tinglyst deklaration på din ejendom. Køber du hus et sted, hvor der er en grundejerforening, bør sælger eller ejendomsmægler altid vise dig vedtægterne, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. Du kan i linket nedenfor finde den lokalplan, der er gældende for din ejendom.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan skal vedtægter for grundejerforeninger se ud?

Når selve beslutningen om at oprette grundejerforeningen er truffet, skal grundejerne bestemme vedtægterne for grundejerforeningen. Vedtægter skal altid bestemmes på en generalforsamling, det vil sige på et møde, som alle grundejere er blevet indkaldt til med et rimeligt varsel. Alle grundejerne skal også med et rimeligt varsel have modtaget et udkast til vedtægter eller kommunens vedtægtsskabelon, så de har haft en reel mulighed for at forholde sig til indholdet.

Vedtægterne er grundejerforeningens ”spilleregler”. De bestemmer f.eks., hvor mange stemmer hver grundejer har, hvordan der skal indkaldes til generalforsamlinger, hvem der kan vælges til bestyrelsen osv. Indtil disse er vedtaget, har foreningen ingen spilleregler for sine beslutninger. I den periode er det derfor vigtigt at opnå størst mulig enighed om beslutningerne. Beslutninger vil dog kunne ændres efterfølgende efter vedtægternes regler, når først disse er kommet på plads.

På den stiftende generalforsamling kan grundejerne bestemme vedtægter for grundejerforeningen, f.eks. ud fra kommunens vedtægtsskabelon. Men grundejerne kan også beslutte at udpege en initiativgruppe, en midlertidig bestyrelse eller en midlertidig formand, som får til opgave at lave et udkast til vedtægter og indkalde til en generalforsamling på et senere tidspunkt, hvor vedtægterne kan blive bestemt.

Vedtægterne bør underskrives af enten dirigenten på generalforsamlingen eller af bestyrelsesmedlemmerne, eller begge dele. Så er der ingen tvivl om, hvad der er blevet vedtaget.

Brøndby Kommune har lavet en skabelon for vedtægter for grundejerforeninger. Den bygger på en standardvedtægt, som er lavet af staten.

>Gå til Brøndby kommunens vedtægtsskabelon her (Word-fil)

 

Skal kommunens vedtægtsskabelon følges?

Grundejerforeningen er ikke forpligtet til at følge kommunens vedtægtsskabelon til punkt og prikke. Men det er en god idé at tage udgangspunkt i den, da reglerne i skabelonen giver svar på de fleste spørgsmål, som i praksis kan opstå i en grundejerforening. Desuden er der regler, som kommunen mener er vigtige for, at grundejerforeningerne kan fungere på en demokratisk og betryggende måde. Disse regler skal medtages med den formulering, der fremgår af skabelonen eller tilsvarende formulering.

Foreningen er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis foreningen overvejer at skrive noget andet end det, som står i skabelonen eller ønsker en forhåndstilkendegivelse af, om kommunen vil godkende det.

Når vedtægterne er godkendt af generalforsamlingen skal de sendes til kommunen, som herefter gennemgår og godkender vedtægterne. Du kan sende din grundejerforeningsvedtægter på e-mail teknik@brondby.dk

Har du ændringer til eksisterende grundejerforening?

Ændringer ift. eksisterende grundejerforeninger sendes til godkendelse på e-mail til Brøndby Kommune på teknik@brondby.dk . Det er en stor hjælp, hvis foreningen kort og præcist beskriver, hvilke bestemmelser der ønskes ændret og vedhæfter kopi af tidligere godkendte vedtægter.

Hvad gør vi i grundejerforeningen, hvis en beboer ikke vil være medlem og måske undlader at betale medlemskontingent?

Hvis et medlem af grundejerforeningen ikke følger foreningens vedtægter eller beslutninger, kan grundejerforeningen gennemføre en civil retssag mod vedkommende.

Dette gælder også hvis medlemmer undlader at betale kontingent.

Kommunen yder ikke bistand til opkrævning af kontingent eller til inddrivelse af restancer.

Er der tilslutningspligt til fællesantenneanlæg?

Der er frit valg af antenneudbyder for grundejere og grundejerforeninger, selvom der i en lokalplan eller servitut-bestemmelse er et krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Det skyldes en ændring i planloven, som trådte i kraft den 1. januar 2014, hvilken ophæver tilslutningspligt. Grundejere og grundejerforeninger er derfor ikke længere bundet af bestemmelser i lokalplaner om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.

Det har været ganske almindeligt, at alle kommuner – herunder Brøndby Kommune - har haft regler indført i lokalplanerne om, at der skal være fællesantenneanlæg, og at grundejerne var tvungne medlemmer af den lokale antenneforening.

Grundejere og grundejerforeninger vil dog frivilligt kunne fortsætte deres tilslutning til og drift og vedligeholdelse m.v. af fællesantenneanlæg på privat- og aftaleretligt grundlag.

Ophævelsen af tilslutningspligten til fællesantenneanlæg gælder kun for grundejerforeninger, ikke i lejeforhold. Der gælder andre regler på antenneområdet i (private) lejeboliger og i de almene boligforeninger.

Kan kommunen hjælpe eller rådgive i forhold til arbejdet i grundejerforeninger?

Brøndby Kommune bistår i et meget begrænset omfang og kan derfor ikke hjælpe i forbindelse med eventuel intern uenighed i foreningen.

Tinglysning

Grundejerforeningen sørger selv for eventuel tinglysning af de godkendte vedtægter. Brøndby kommune stiller som udgangspunkt ingen krav om tinglysning og tilbyder ikke hjælp til tinglysning.

Du tinglyser via den digitale Tinglysning. Læs også vejledningen til tinglysning.  

Webkort

Her kan du se kort over hele Brøndby Kommune og finde oplysninger om alt fra grundejerforeninger til matrikelnumre.

Webkort

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune