Dispensationer

Her på siden kan du læse mere om hvad en dispensation er, hvordan du søger om dispensation og hvad din dispensationsansøgning skal indeholde.

Hvornår kan du søge om dispensation?

Du kan søge om dispensation, hvis du vil foretage en ændring på din ejendom, som ikke er tilladt efter den gældende lokalplan. En dispensation er dog altid en undtagelse, og det er derfor ikke sikkert, at du får lov til det, du ønsker. Teknik- og Miljøforvaltningen vil vurdere din ansøgning på baggrund af den ansøgning du medsender. En velbegrundet ansøgning er derfor nødvendig, hvis vi skal dispensere fra en lokalplan.

Inden du sender din ansøgning om dispensation, skal du være opmærksom på, at vi i henhold til planloven ikke giver dispensation fra en lokalplans formåls- og anvendelsesbestemmelser (§1 og §3 i lokalplanen).

Hvad skal en ansøgning om dispensation indeholde?

Det kan variere, hvad din dispensationsansøgning skal indeholde, alt efter hvad ansøgningen drejer sig om, men som udgangspunkt skal en ansøgning indeholde følgende:

  1. En beskrivelse af hvad der ønskes dispensation til. Her kan der fremsendes kort, fotos og tegninger, som er relevante for sagen og f.eks. viser forholdene nu og hvilke ændringer der ønskes.
  2. En begrundelse for, hvorfor der ønskes dispensation.
  3. Nummer på lokalplanen og de bestemmelser, som der ønskes dispensation fra.
  4. Eventuel fuldmagt fra ejeren, hvis det er en anden som ejer ejendommen.

Du skal sende din dispensationsansøgning til tmf-byplan@brondby.dk

Dispensation fra bygningsreglementet

Vær opmærksom på at en bebyggelse ikke kun reguleres af lokalplanen, men også af bygningsreglementet, og i nogle tilfælde af deklarationer der er tinglyst på ejendommen.

Hvis du søger om at afvige fra bygningsreglementet eller en deklaration, skal dette gøres forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse, gennem Byg- og Miljøportalen. Dispensationer fra lokalplanen kan også søges som en del af en byggeansøgning eller som en selvstændig ansøgning via Byg- og Miljøportalen. Du kan finde Byg- og Miljøportalen i linket nedenfor. 

Gå til Byg- og Miljøportalen

Mere information om dispensationer

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for din dispensationsansøgning kan variere, alt efter om din ansøgning skal i naboorientering og/eller politisk behandles. Hvis vi vurderer, at sagen skal behandles af Teknik- og Miljøudvalget, kan du forvente en forlænget sagsbehandlingstid.

Naboorientering

Når vi modtager en dispensationsansøgning vurderer vi, hvorvidt naboerne skal orienteres, inden vi træffer en afgørelse. Dette gør vi fordi der kan være grunde til, at særligt informere de nærmeste omgivelser, om at der kan ske ændringer i deres lokalområde. Samtidigt kan vi få flere oplysninger om det sagen drejer sig om. Under naboorienteringen har dine naboer mulighed for at komme med indsigelser mod dit ønske om dispensation.  

Gyldighed

En dispensation gælder i 3 år og bortfalder, hvis ikke den bliver udnyttet inden for denne periode. 

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune