Lokalplaner

En lokalplanen er en detaljerede plan for et bestemt område i en kommune og er derfor også retningsgivende for den fysisk udvikling, som kan finde sted i et område. Du kan læse mere om lokalplaner og finde den lokalplan, der gælder for dig, her på siden.

Hvad er en lokalplan ?

En lokalplan, eller en byplanvedtægt er et dokument, der indeholder bestemmelser om en lang række
byplanmæssige forhold for specifikke områder i kommunen. En lokalplan kan bl.a. indeholde;

  • bestemmelser om placering, omfang og udformning af bebyggelse, veje og stier.
  • bestemmelser om udstykningsforhold såsom hvis du ønsker at overføre et areal fra én ejendom til en anden eller måske sammenlægge flere ejendomme.
  • bestemmelser vedrørende bevaring af bygninger og bevaring af hegn og beplantning.
  • samt bestemmelser om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg.

Du kan finde den lokalplan, som er gældende for dit områder via Brøndby Kommunes lokalplanportal.

Lovgrundlag og høringer

Lovgrundlag

Planloven pålægger kommuner at udarbejde en lokalplan før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gamle deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner.

Lokalplanen har direkte retslig bindende virkning for den enkelte borger, der ejer eller bruger en ejendom inden for lokalplanens område. Når en lokalplan er vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Planen har derimod ikke virkning for en allerede lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der således kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen.

Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag. I den forbindelse har borger, i høringsperioden mulighed for at komme med ændringsforslag og indsigelser.

Hvordan giver du din mening tilkende om en lokalplan

Du har flere muligheder for at give din mening til kende, når en lokalplan udarbejdes.

I Brøndby kommune er der en række lokaludvalg og grundejerforeninger, som skal styrke nærdemokratiet. Lokaludvalgene og foreningerne bliver involveret tidligt i lokalplanprocessen og kan, i høringsperioden, komme med forslag og kommentarer til lokalplanen.

Kontakt

Planafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tf-byplan@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune