Garage, udhus og andet småbyggeri

Der gælder forskellige regler, når du skal opføre en småbygning eller overdækning. Vær opmærksom på, at du altid skal orientere dig i lokalplanen for dit område.

Regler for småbyggeri

De første 50 m2 bebyggelse på grunden kræver ikke tilladelse

Ved mindre bebyggelser kræver man ikke altid tilladelse eller anmeldelse. Man er fritaget fra at søge tilladelse, når det handler om garage, carport, udhus, drivhus og overdækninger, f.eks. overdækket terrasse i tilknytning til en eksisterende bolig.

Der kom nye ændringer i bygningsreglementet fra 1.juli 2017. Ændringerne betyder, at det bliver nemmere og enklere at bygge carporte, udhuse mv, da reglerne bliver forenklet.

Det betyder, at du ikke længere anmelde din carport, udhuse og lignende småbygninger under 50 m². Kommunen skal derfor ikke længere godkende projektet på forhånd og du kan derfor gå i gang med byggearbejdet uden kommunens accept.

Med ikrafttrædelse af de nye regler i bygningsreglementet har du lov til at bygge op til 50 m² samlet set, før du skal søge om byggetilladelse.

 • Du skal dog være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for din ejendom i lokalplanen, som kan give anledning til, at bygningsreglementets regler ikke finder anvendelse.
 • Du skal være særlig opmærksom på, at det er dig som ejendommens ejer der skal sikre, at reglerne overholdes. Du kan læse om din byggeret på bygningsreglement.dk under kapitel 2.
 • Du skal stadig leve op til de samme regler som tidligere, så som f.eks. højde, længde, afstandskrav, faskine, spildevand, materialer og rottesikring m.m.
 • Du skal ansøge om byggetilladelse via Byg- og Miljøportalen, hvis du ikke overholder din byggeret. Projektet skal godkendes af kommunen.
 • Den nuværende regel om, at kunne opføre op til 2 småbygninger på under 10 m² bortfalder ved ikrafttrædelse af de nye bestemmelser. Så man i stedet kan opføre op til 50 m² samlet set.
 • Du skal være opmærksom på, at du altid skal anmelde din bygning til Bygnings- og Boligregistret (BBR) når den er opført. Anmeldelse skal ske via selvbetjeningsløsningen Ret BBR.
Byggetilladelse til sekundære bygninger (småbygninger) over 50 m2
Du skal bruge en byggetilladelse, hvis du vil bygge: 
 • Ny garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse og det samlede areal af sekundære bygninger på ejendommen overstiger 50 m²
 • Tilbygning til en udhusbygning, hvor det samlede bygningsareal på ejendommen bliver over 50 m²
 • Ny garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse på over 50 m²
 • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
 • Ombygning af garage/udhus til beboelse
 • Ombygning af overdækket terrasse til udestue
 • Overdækninger

Du kan søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk

Generelle regler for placering af småbyggeri på din grund
Ved bebyggelse gælder følgende afstands- og højdekrav:
 • Placering mindst 2,5 meter fra andre bygninger på grunden
 • Maks 2,5 meter i højden målt fra terræn
Ved placering nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 meter:
 • Samlet længde af alle udhusbygninger langs skel må ikke være over 12 meter
 • Der må ikke være vinduer eller døre imod skel
 • Tagvand skal holdes på egen grund
Nedrivning

Du skal søge om byggetilladelse til at nedrive dine bygninger.

Småbygninger under 50 m² er undtaget for bestemmelsen og kan derfor nedrives uden tilladelse.

Andre typer byggeri, der ikke kræver en byggetilladelse eller anmeldelse

Følgende bygninger kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse:

 • Kolonihavehuse (ved ny- og ombygning af kolonihavehuse, skal kolonihaveforeningen kontaktes)
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og uoverdækkede terrasser, parabolantenner under 1 m i diameter
 • Nedrivning af garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger
 • Hegnsmure ved naboskel, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 meter i højden
Læs altid lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur. 

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Du kan finde lokalplanen for dit område i Lokalplanportalen.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Anmeld ændringer på Ret BBR

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tfbyggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 07. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune